จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน(คน)รถดับเพลิง จำนวน(คัน)รถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน(คัน)รถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน(คัน)รถกระเช้า จำนวน(คัน)รถบันได จำนวน(คัน)เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน(ลำ)เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน(เครื่อง)รถกู้ภัย จำนวน(คัน)รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน(คัน)เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน(เครื่อง)เครื่องสูบน้ำ แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน(เครื่อง)เครื่องสูบน้ำ แยกเป็นพญานาค จำนวน(เครื่อง)เครื่องสูบน้ำ ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน(เครื่อง)เครื่องสูบน้ำ ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน(เครื่อง)รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน(คัน)รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน(คัน)รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน(คัน)รถหอน้ำ จำนวน(คัน)รถตรวจการณ์ จำนวน(คัน)เบาะลม จำนวน(อัน)เรือกู้ชีพ จำนวน(ลำ)
กระบี่62 175 22 30 19 30 0 0 61 14 0 13 10 3 6 0 27 13 1 0 2 0 1
กาญจนบุรี122 420 71 99 42 75 0 1 78 23 0 66 37 29 36 16 19 1 0 0 7 0 0
กาฬสินธุ์151 622 84 102 27 66 0 0 316 73 3 121 90 31 39 3 38 2 7 0 1 0 2
กำแพงเพชร90 333 45 70 25 52 0 1 70 40 1 44 20 24 22 1 15 1 5 0 2 0 0
ขอนแก่น225 914 134 190 26 91 1 1 535 100 4 160 126 34 88 14 35 2 26 0 6 0 1
จันทบุรี82 428 57 80 29 57 3 2 82 23 2 72 51 21 38 8 58 2 7 0 11 0 30
ฉะเชิงเทรา109 359 54 85 50 55 1 7 97 13 0 45 32 13 15 3 20 2 1 0 1 0 2
ชลบุรี99 938 119 92 104 100 5 15 67