จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนถนนลูกรัง(สาย)จำนวนถนนลาดยาง(สาย)จำนวนถนนคอนกรีต(สาย)จำนวนถนนอื่นๆ(สาย)จำนวนสะพานคอนกรีต(แห่ง)จำนวนสะพานเหล็ก(แห่ง)จำนวนสะพานไม้(แห่ง)จำนวนสะพานอื่นๆ(แห่ง)จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน(สาย)จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง(แห่ง/สาย)จำนวนคลองชลประทาน(แห่ง)จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ(แห่ง)จำนวนบ่อบาดาลเอกชน(แห่ง)จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ(แห่ง)จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน(แห่ง)จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้(ครัวเรือน)จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้(ครัวเรือน)จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้(ครัวเรือน)จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้(ครัวเรือน)
กระบี่62 1,953 907 1,641 112 418 3 27 20 53 678 29 867 208 634 1,097 132,382 22,240 160,239 1,970
กาญจนบุรี122 3,340 3,430 4,497 631 544 38 38 10 92 782 160 2,639 2,885 1,346 909 282,229 20,689 297,243 24,888
กาฬสินธุ์151 6,436 843 7,886 940 657 11 100 104 133 1,943 237 2,666 1,583 1,100 1,436 255,263 33,317 555,260 13,590
กำแพงเพชร90 3,518 1,010 3,680 249 347 12 8 20 44 1,155 134 3,284 10,566 4,328 4,133 226,174 18,826 232,936 3,093
ขอนแก่น225 7,069 2,201 15,913 2,017 698 13 81 93 164 3,677 247 5,198 3,490 1,932 2,443 551,161 12,239 538,204 1,734
จันทบุรี82 3,594 1,346 2,936 367 568 16 15 113 72 1,120 56 1,510 3,481 2,977 7,602 152,679 44,558 203,034 2,209
ฉะเชิงเทรา109 9,016 4,621 15,661 753 748 28 203 70 47 1,555 231 1,556 296 1,363 1,674 206,844 39,824 271,961 634
ชลบุรี99 1,733 2,467 6,035 215 655 69 21 76 19 769 62 1,004 518 1,947 1,547 706,566 40,992 845,427 3,631
ชัยนาท60 3,037 715 2,270 327 284 138 58 9 42 591 188 2,156 683 1,056 306 124,246 3,481 117,376 7,476
ชัยภูมิ143 7,462 972 10,011 1,043 1,141 28 38 49 161 2,405 234 3,093 2,074 839 3,030 345,450 7,471 361,740 2,266
ชุมพร79 3,580 914 2,666 1,031 700 14 33 14 126 1,896 22 1,271 297 2,198 6,133 210,223 46,548 365,494 11,598
เชียงราย144 4,734 1,745 12,718 1,255 1,415 92 87 135 264 2,713 228 1,758 1,141 9,808 18,152 382,123 46,197 502,643 4,464
เชียงใหม่211 4,055 4,993 11,134 477 2,265 51 287 220 487 3,803 238 3,966 5,302 9,701 20,235 660,603 48,520 725,943 20,307
ตรัง100 1,917 2,314 2,093 366 672 7 50 87 74 1,306 64 1,198 87 2,745 4,393 173,081 24,317 369,741 3,240
ตราด44 1,780 358 2,057 67 502 3 32 9 166 605 28 908 487 850 473 70,454 20,920 87,919 1,651
ตาก69 2,059 536 2,767 177 453 15 78 57 74 690 123 2,259 291 1,516 227 233,069 10,316 291,153 24,627
นครนายก46 816 646 1,001 158 273 10 62 15 54 838 116 460