จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนถนนลูกรัง(สาย)จำนวนถนนลาดยาง(สาย)จำนวนถนนคอนกรีต(สาย)จำนวนถนนอื่นๆ(สาย)จำนวนสะพานคอนกรีต(แห่ง)จำนวนสะพานเหล็ก(แห่ง)จำนวนสะพานไม้(แห่ง)จำนวนสะพานอื่นๆ(แห่ง)จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน(สาย)จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง(แห่ง/สาย)จำนวนคลองชลประทาน(แห่ง)จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ(แห่ง)จำนวนบ่อบาดาลเอกชน(แห่ง)จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ(แห่ง)จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน(แห่ง)จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้(ครัวเรือน)จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้(ครัวเรือน)จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้(ครัวเรือน)จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้(ครัวเรือน)
กระบี่62 1,953 907 1,646