จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนถนนลูกรัง(สาย)จำนวนถนนลาดยาง(สาย)จำนวนถนนคอนกรีต(สาย)จำนวนถนนอื่นๆ(สาย)จำนวนสะพานคอนกรีต(แห่ง)จำนวนสะพานเหล็ก(แห่ง)จำนวนสะพานไม้(แห่ง)จำนวนสะพานอื่นๆ(แห่ง)จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน(สาย)จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง(แห่ง/สาย)จำนวนคลองชลประทาน(แห่ง)จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ(แห่ง)จำนวนบ่อบาดาลเอกชน(แห่ง)จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ(แห่ง)จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน(แห่ง)จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้(ครัวเรือน)จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้(ครัวเรือน)จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้(ครัวเรือน)จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้(ครัวเรือน)
กระบี่62 1,953 907 1,646 112 418 3 27 20 53 678 29 860 208 603 1,097 132,443 22,195 160,255 1,970
กาญจนบุรี122 3,168 2,720 4,454 614 532 37 36 9 91 779 160 2,639 2,895 1,367 961 283,997 19,397 305,241 24,183
กาฬสินธุ์151 6,476 932 8,041 943 625 12 98 104 129 1,894 215 2,311 1,607 1,035 1,436 261,429 29,163 292,942 12,215
กำแพงเพชร90 3,514 1,002 3,692 251 347 12 8 20 44 1,155 134 3,277 10,566 4,328 4,133 226,174 18,826 232,936 3,093
ขอนแก่น225 7,160 2,065 17,423 1,902 707 13 75 87 152 3,753 247 5,180 2,830 1,937 2,452 568,733 21,080 551,218 2,395
จันทบุรี82 3,582 1,338 2,972 367 557 17 15 91 71 1,116 54 1,515 3,457 2,960 7,642 153,639 43,811 203,246 2,728
ฉะเชิงเทรา109 8,929 4,675 15,738 753 750 28 202 76 44 1,557 235 1,558 296 1,372 1,689 218,626 40,455 253,801 5,023
ชลบุรี99 1,694 2,457 6,354 240 661 3 21 77 19 783 56 1,004 508 1,964 1,546 725,967 35,525 861,612 3,691
ชัยนาท60 2,942 605 2,364 281 295 138 56 9 42 596 196 2,408 687 990 303 121,297 2,267 115,646 255
ชัยภูมิ143 7,462 972 10,011 1,043 1,141 28 38 49 161 2,405 234 3,093 2,074 839 3,030 345,450 7,471 361,740 2,266
ชุมพร79 3,669 904 2,803 907 654 11 27 14 122 2,038 22 1,306 292 1,968 6,133 212,662 41,371 367,013 11,899
เชียงราย144 4,781 1,754 13,123 1,245 1,407 44 84 135 265 2,707 225 1,751 1,140 9,812 18,197 417,082 46,337 510,280 4,453
เชียงใหม่211 3,965 5,222 11,434 452 2,223 48 279 232 489 3,812 260 3,990 5,448 9,527 20,230 683,779 46,713 752,870 19,920
ตรัง100 1,886 2,472 2,171 353 668 7 50 87 75 1,292 67 1,229 89 2,787 4,529 177,346 27,525 373,430 2,991
ตราด44 1,743 351 2,164 68 473 3 32 12 22 662 28 911 487 860 473 72,515 19,651 88,410 2,326
ตาก69 2,060 487 3,103 150 448 17 59 64 72 721 126 2,281 762 1,526 341 202,292 7,004 368,759 25,853
นครนายก46 816 684 1,023 178 271 10 63 11 50 838 118 466 40 1,150 253 72,288 6,999 85,480 358
นครปฐม117 1,458 3,284 2,553 443 1,147 33 98 34 57 1,373 226 2,310 100 86 4 311,930 17,545 327,077 2,901
นครพนม104 4,221 512 5,113 342 324 1 33 28 170 2,090 156 2,853 1,442 894 1,308 185,844 12,908 205,552 3,874
นครราชสีมา334 8,302 3,549 20,249 6,230 996 55 83 76 275 4,450 536 4,901 3,400 4,120 3,652 841,169 31,129 791,351 15,256
นครศรีธรรมราช185 10,294 3,163 7,018 3,097 2,174 30 36 90 260 2,748 314 2,556 5,938