1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ประเภทองค์กร เทศบาลเมือง ขนาด ใหญ่
ที่ตั้งเลขที่ 9 หมู่ที่ -
ถนน พิทักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ 31000
พิกัดหน่วยงาน Lat : 14.996414282035065  Long : 103.10800371170046
เว็บไซต์
ชื่อเว็บไซต์
 
(1)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกฯ 10/02/2560 -
นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกฯ 10/02/2560 -
นายเติมเขต กีรติมาศ รองนายกฯ 10/02/2560 -
นางสาวปาณิสรา เรืองสุขศรีวงศ์ รองนายกฯ 18/05/2560 -
นายสุทธิพงศ์ ทิพยศิลป์ เลขานายกฯ 10/02/2560 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นางสาวสำรวย ชิดรัมย์ สมาชิกสภา 03/03/2560 -
นายธนนท์ กีรติตระกูล สมาชิกสภา 03/03/2560 -
นายนพดล ทั่วประโคน สมาชิกสภา 03/03/2560 -
นายทรงกลด พุทไธสง สมาชิกสภา 03/03/2560 -
นายรุ่งรัฐกิจ สอนกลาง สมาชิกสภา 03/03/2560 -
นายเลิศ เลิศกุุลภพ สมาชิกสภา 03/03/2560 -
นายสิรภพ ภิรมย์ชาติ สมาชิกสภา 03/03/2560 -
นางสันธนา พูนสวัสดิ์ สมาชิกสภา 03/03/2560 -
นางบุณฑริกา ปิ่นเจริญ สมาชิกสภา 03/03/2560 -
10  นายนิยม สิงหชัย สมาชิกสภา 03/03/2560 -
11  นางชนัดดา เจียรรัตนสวัสดิ์ สมาชิกสภา 03/03/2560 -
12  นายสุธิศักดิ์ ดังชัยภูมิ สมาชิกสภา 03/03/2560 -
13  นางทองเมี้ยน ขำสนิท สมาชิกสภา 03/03/2560 -
14  นายเลียง แขนรัมย์ สมาชิกสภา 03/03/2560 -
15  นายธนะวรรธณ์ อัครวงศ์ฐากูร ประธานสภา 03/03/2560 -
16  นายองอาจ ศิริรัตน์ รองประธานสภา 03/03/2560 -
17  นายชวลิต สิงคาร เลขาสภา 03/03/2560 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 6.00ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 18แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 2สาย
จำนวนถนนลาดยาง 0สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 139สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 2แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 0สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 6แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 12,741ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 12,741ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 3แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขที่ 461/21 ถนนสุนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 (044) 611-312
สถานธนานุบาลโรงรับจำนำสยาม สาขา 1 ตลาดทองกู้เกียรติกุล ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ -
สถานธนานุบาลโรงรับจำนำสยาม สาขา 2 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ -
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 1แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
ศาลพระหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน