1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.โคกชำแระ
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 9
ถนน เดชอุดม - นำยื่น ตำบล โคกชำแระ
อำเภอ ทุ่งศรีอุดม จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34160
พิกัดหน่วยงาน Lat : 14.736188894963613  Long : 104.91546660661697
เว็บไซต์ ไม่มี
ชื่อเว็บไซต์ -
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางสาววิรัตน์ สุบุญ
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    เบอร์ติดต่อ 0872576359
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นางสาวสายใจ บุญมางำ
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
    เบอร์ติดต่อ 0831290337
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายนิคม นิลบาลันต์ สมาชิกสภา 26/01/2561 -
นายองอาจ จันดี สมาชิกสภา 26/01/2561 -
นายบุญเพ็ง สร้อยปัสสา สมาชิกสภา 26/01/2561 -
นายบุญมี ราชปัญญา สมาชิกสภา 26/01/2561 -
นายทองแดง ปัญญาวัน สมาชิกสภา 26/01/2561 -
นายสอาด สารเสนาะ สมาชิกสภา 26/01/2561 -
นายวิรัตน์ จารุมี สมาชิกสภา 26/01/2561 -
นายชวน บุรารัตน์ สมาชิกสภา 26/01/2561 -
นายวีระ โคจร สมาชิกสภา 26/01/2561 -
10  นายนิยม แก้วพวง สมาชิกสภา 26/01/2561 -
11  นางนวลจันทร์ สุขอ้วน สมาชิกสภา 26/01/2561 -
12  นายสมมาตร์ วิถี สมาชิกสภา 26/01/2561 -
13  นายสากล แก้วพวง สมาชิกสภา 26/01/2561 -
14  นายทองคำ เลขสันต์ สมาชิกสภา 26/01/2561 -
15  นายคำพันธ์ พรมการ สมาชิกสภา 26/01/2561 -
16  นายทองใส พงษ์ภา สมาชิกสภา 26/01/2561 -
17  นางสมหมาย บุดดาโจม สมาชิกสภา 26/01/2561 -
18  นายอภิสิทธิ์ พิมพาวัด ประธานสภา 26/01/2561 -
19  นายคำตัน สุดตา รองประธานสภา 26/01/2561 -
20  นายไพรวัลย์ คำโสภา เลขาสภา 26/01/2561 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 46.00ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 10แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 10สาย
จำนวนถนนลาดยาง 1สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 23สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 0แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 1แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 0สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 2แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 20แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,269ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 100ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,369ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน