1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลท่าข้าม
ประเภทองค์กร เทศบาลตำบล ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 4 หมู่ที่ 1
ถนน ชมฐีระเวช ตำบล ท่าข้าม
อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ 67150
พิกัดหน่วยงาน Lat : 16.152766160983212  Long : 100.79213163137433
เว็บไซต์
ชื่อเว็บไซต์
 
(1)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายประสาน จรรยารักษ์ นายกฯ 16/02/2558 -
นายสยาม เหล่านภาพร รองนายกฯ 16/02/2558 -
นางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล รองนายกฯ 16/02/2558 -
นายธนะสิทธิ์ แต้ไชยวิวัฒน์ ที่ปรึกษานายกฯ 16/02/2558 -
นายเกรียงศักดิ์ ศรีวงษ์ราช เลขานายกฯ 16/02/2558 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายชาญชัย ไทยเมืองทอง สมาชิกสภา 16/02/2558 -
นางจารุวรรณ เพื่อนประเสริฐ สมาชิกสภา 16/02/2558 -
นายวิเชียร ศรีพรหมพิชิต สมาชิกสภา 16/02/2558 -
นายมนตรี คงทัน สมาชิกสภา 16/02/2558 -
นายนุกูล กรสังข์ สมาชิกสภา 16/02/2558 -
นายศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ สมาชิกสภา 16/02/2558 -
นางผกากรอง วัชรรัศมี สมาชิกสภา 16/02/2558 -
นายสมภาร ยวนลา สมาชิกสภา 16/02/2558 -
นายบุญลือ คำลา สมาชิกสภา 16/02/2558 -
10  นางทองล้วน ฤทธิ์สกุล สมาชิกสภา 16/02/2558 -
11  นายทวีชัย เติมพรเลิศ ประธานสภา 16/02/2558 -
12  นางสุนีย์ ถี่ป้อม รองประธานสภา 16/02/2558 -
13  นายจิราวัฒน์ พุ่มเกษร เลขาสภา 20/02/2562 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 2.30ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 8แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 0สาย
จำนวนถนนลาดยาง 1สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 13สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 2แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 4แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 4แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 860ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 98ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 860ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 386คน
ผู้พิการ 38คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 3คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1แห่ง
จำนวนครู 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 1คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 2คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 31คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 1แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 3แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 1แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
หนองโก หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ -
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 3คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 2คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 2คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 1ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 1คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 2คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 2คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2557
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 9,044,600.00บาท
รายรับ 70,598,465.72บาท
  หมวดภาษีอากร 17,697,564.80บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 157,062.00บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 573,564.10บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 95,530.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,752,039.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,561,390.00บาท
  หมวดเงินกู้ 0.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 0.00บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 37,761,315.82บาท
รายจ่าย 30,572,322.19บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 2,396,855.25บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 20,223,355.94บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 7,952,111.00บาท