1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.คำเขื่อนแก้ว
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด เล็ก
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 1
ถนน ชานุมาน-สามแยกชมภู ตำบล คำเขื่อนแก้ว
อำเภอ ชานุมาน จังหวัด อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ 37210
พิกัดหน่วยงาน Lat : 16.15  Long : 104.88
เว็บไซต์
ชื่อเว็บไซต์
 
(1)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายไทยสมุทร สมงาม นายกฯ 19/10/2560 -
นายอ่อนสา สิมพันธ์ รองนายกฯ 19/10/2560 -
นายคำ พิมสาร รองนายกฯ 19/10/2560 -
นายอมร ศุภนิกร เลขานายกฯ 19/10/2560 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายแสงชัย เคนอ่อน สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายสัญญา เคนคูณ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายจงดี วงค์เข็ม สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายสุภี เจือทอง สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายทองเลื่อน พละเลิศ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายสนทยา ทานะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายบำรุง พาหา สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายทวีสุข จันทร์อินทร์ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายพรชัย บัวศรี สมาชิกสภา 19/10/2560 -
10  นายธีระพงษ์ มังคะละวรรณ์ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
11  นายฉลาด หมูนดี สมาชิกสภา 19/10/2560 -
12  นายนิวัฒน์ จำปางาม สมาชิกสภา 19/10/2560 -
13  นายเดช ปริปุณ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
14  นายสุกิจ บุตรพา สมาชิกสภา 19/10/2560 -
15  นายคำเผย บัวสี สมาชิกสภา 19/10/2560 -
16  นายปักธงชัย บุตรโท สมาชิกสภา 19/10/2560 -
17  นายดาวคะนอง ดีสะอาด สมาชิกสภา 19/10/2560 -
18  นายวีระพันธ์ รู้เหลือ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
19  นายแสวง ไกรกล สมาชิกสภา 19/10/2560 -
20  นายมนตรี พลเสนา สมาชิกสภา 19/10/2560 -
21  นายปิ่น วิริวัฒน์ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
22  นายทองดี กันภัย ประธานสภา 19/10/2560 -
23  นายบรรพต มิ่งมูล รองประธานสภา 19/10/2560 -
24  นายจักรพงษ์ โกษากุล เลขาสภา 19/10/2560 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 147.43ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 12แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง สาย
จำนวนถนนลาดยาง สาย
จำนวนถนนคอนกรีต สาย
จำนวนถนนอื่นๆ สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 5แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก แห่ง
จำนวนสะพานไม้ แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 39แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 1แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 8แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,524ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,524ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
ภูถ้ำพระ บ.สงยาง
ภูถ้ำปิ้ง บ.เหล่าแก้วแมง
ภูดำเดือย บ.ดำเดือย
ภูมะโรง บ.คำแก้ว
ภูคีรีวงกต บ.คำแก้ว
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 777คน
ผู้พิการ 151คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 11คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6แห่ง
จำนวนครู 9คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 3คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 3คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 0คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 1แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน แห่ง
จำนวนลานกีฬา 5แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 2แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแก้วเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำเดือย หมู่ที่ 8 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 0คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 0คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 0คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 0คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน คัน
6.16 เบาะลม จำนวน อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 1คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2555
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 67,260,000.00บาท
รายรับ 49,840,753.91บาท
  หมวดภาษีอากร 13,187,424.62บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 59,750.00บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 128,446.62บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 29,705.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,722.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,160,205.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 12,597,508.00บาท
  หมวดเงินกู้ 0.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 0.00บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 8,666,992.67บาท
รายจ่าย 38,597,062.01บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 1,177,750.00บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 20,805,373.01บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 16,613,939.00บาท