1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลนครอุดรธานี
ประเภทองค์กร เทศบาลนคร ขนาด ใหญ่
ที่ตั้งเลขที่ 1 หมู่ที่
ถนน อธิบดี ตำบล หมากแข้ง
อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ 41000
พิกัดหน่วยงาน Lat : 17.413328575248876  Long : 102.78859287500381
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ http://www.udoncity.go.th/
 
(1)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกฯ 20/05/2559 -
นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่ รองนายกฯ 20/05/2559 -
นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกฯ 05/11/2561 -
นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกฯ 20/05/2559 -
นายกิตติกร ฑีฆธนานนท์ รองนายกฯ 20/05/2559 -
นายสำเริง สัมฤทธิ์ ที่ปรึกษานายกฯ 20/05/2559 -
นายสหัช นุ่มวงศ์ ที่ปรึกษานายกฯ 05/11/2561 -
นายจิรภัทร กาญจนแก้ว เลขานายกฯ 20/05/2559 -
นายกิตติเชษฐ์ ตั้งวิจิตร เลขานายกฯ 20/05/2559 -
10  นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา เลขานายกฯ 05/11/2561 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายจันทร์เพ็ง สุริยงค์ สมาชิกสภา 20/05/2559 -
นายไกรสิทธิ์ พุฒธรรม สมาชิกสภา 20/05/2559 -
นายประไพ มาสอน สมาชิกสภา 20/05/2559 -
นางสุจิตรา คำสุพรหม สมาชิกสภา 20/05/2559 -
นายวัฒนชัย ทิพย์เลิศ สมาชิกสภา 20/05/2559 -
นายสุพัฒน์ ประเสริฐสังข์ สมาชิกสภา 20/05/2559 -
นายอัครเดช แพ่งศรีสาร สมาชิกสภา 20/05/2559 -
นายธนะสิทธิ์ จันทเขต สมาชิกสภา 20/05/2559 -
นายทอง ธีระธรรม สมาชิกสภา 20/05/2559 -
10  นายสนิท สุริยวิทยะ สมาชิกสภา 26/04/2560 -
11  นางดารา ปิตตะกาศ สมาชิกสภา 20/05/2559 -
12  นายอนันต์ คำสุพรหม สมาชิกสภา 20/05/2559 -
13  นางจำลอง ตันสวัสดิ์ สมาชิกสภา 20/05/2559 -
14  นายปรีชาพล คนยัง สมาชิกสภา 20/05/2559 -
15  นายแหลม เพลิงภูเขียว สมาชิกสภา 20/05/2559 -
16  นายสุพล วิจารณรงค์ สมาชิกสภา 20/05/2559 -
17  นางสาวพิมพ์ใจ จันทะชุม สมาชิกสภา 20/05/2559 -
18  นายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ์ ประธานสภา 18/07/2561 -
19  นายพัฒนา อินธิชิตร รองประธานสภา 07/09/2561 -
20  นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง เลขาสภา 09/07/2561 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 47.70ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 21แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 25สาย
จำนวนถนนลาดยาง 350สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 830สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 21แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 0สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 2แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 1แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 5แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 49,527ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 0ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 98ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 2ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 2แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี1 เลขที่ 24/5 ถนนสี่ศรัทธา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (042) 222-012
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี2 เลขที่ 52 ถนนหมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (042) 221-424
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 1แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน
วัดป่าบ้านตาด บ้านตาด อ.เมือง
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท บ้านติ้ว อ.บ้านผือ
พิพิธภัณฑ์บ้านนาข่า บ้านนาข่า อ.เมือง
สวนกล้วยไม้อุดรซันไฌน์ บ้านอุดมสถาพร อ.เมือง
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน