1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประเภทองค์กร เทศบาลตำบล ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 203 หมู่ที่ 2
ถนน น่าน-ทุ่งช้าง ตำบล ทุ่งช้าง
อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน
รหัสไปรษณีย์ 55130
พิกัดหน่วยงาน Lat : 19.489896743079  Long : 100.94100952148438
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.thungchang.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางขวัญลดา วัดคำ
    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    เบอร์ติดต่อ 087-1837758
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นายพงษ์สันต์ สุทธการ
    ตำแหน่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
    เบอร์ติดต่อ 0843338512
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นางทัศนีย์ ขัดสี นายกฯ 21/04/2559 -
นางจิดาภา อิงควาฤทฐากูร รองนายกฯ 01/11/2561 -
นายบารมี เปาป่า ที่ปรึกษานายกฯ 21/04/2559 -
นายชาตรี เจนจิจะ เลขานายกฯ 21/04/2559 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายจรัส อินต๊ะนาม สมาชิกสภา 21/04/2559 -
นายสรศักดิ์ น้ำตอง สมาชิกสภา 21/04/2559 -
นายเดช ตันกาบ สมาชิกสภา 21/04/2559 -
นายชื่น แสนใหญ่ สมาชิกสภา 21/04/2559 -
นายฉวี ขันไชย สมาชิกสภา 21/04/2559 -
นายแดง ทองขาว สมาชิกสภา 21/04/2559 -
นายวีระพล สายวงค์ สมาชิกสภา 21/04/2559 -
นายสุนทร จิตกว้าง สมาชิกสภา 21/04/2559 -
นายอำนวย สัตยวงศ์ ประธานสภา 21/04/2559 -
10  นายวินัย พนาขวา รองประธานสภา 21/04/2559 -
11  นายบุญช่วย คำยันต์ เลขาสภา 21/04/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 4.30ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 8แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 4สาย
จำนวนถนนลาดยาง 1สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 69สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 5แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 2สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 7แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 2แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 116แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,284ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,312ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 1แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
วัดทุ่งผึ้ง บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 5 ตำบลทุ่งช้าง
พระธาตุสิบสองราศีโพธิพฤกษาพุทธเจดีย์ หมู่ที่ 9 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน