1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลบ้านดู่
ประเภทองค์กร เทศบาลตำบล ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 486 หมู่ที่ 6
ถนน โป่งพระบาท ตำบล บ้านดู่
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57100
พิกัดหน่วยงาน Lat : 19.977624138003428  Long : 99.83267784118652
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.bandu.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นายณัฐฬส แก้วดุลดุก
    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
    เบอร์ติดต่อ 0838668098
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกฯ 25/12/2558 -
นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกฯ 25/12/2558 -
นายนิรันดร์ หม่องเป็ง ที่ปรึกษานายกฯ 25/12/2558 -
นายวรวุฒิ วรรณคำ เลขานายกฯ 25/12/2558 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายถวัลย์ ความชอบ สมาชิกสภา 19/01/2560 -
นายศักดิ์ ยาวิลาศ สมาชิกสภา 19/01/2560 -
นายกอบชัย พันสุภะ สมาชิกสภา 19/01/2560 -
นายบุญเลื่อน กิริยา สมาชิกสภา 19/01/2560 -
นายสมชาติ สีธิจันทร์ สมาชิกสภา 19/01/2560 -
นายธวัฒน์ แสงคำ สมาชิกสภา 19/01/2560 -
นางสาวนิรชา เรือนคำ สมาชิกสภา 19/01/2560 -
นายนิรันดร์ สุธรรม สมาชิกสภา 19/01/2560 -
นายวินัย สุวรรณโสภิต ประธานสภา 19/01/2560 -
10  นายเสถียร เขื่อนเพชร รองประธานสภา 19/01/2560 -
11  นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์ เลขาสภา 19/01/2560 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 72.00ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 19แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 12สาย
จำนวนถนนลาดยาง 8สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 70สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 18แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 5สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 7แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 1แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 22แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 5แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 5แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 2แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 10,012ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 710ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 16,833ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
น้ำพุร้อนโป่งพระบาท บ้านโป่งพระบาท
น้ำตกโป่งพระบาท บ้านหัวฝาย
วัดป่าดอยพระบาท บ้านโป่งน้ำตก
พระธาตุจอมสัก บ้านเหล่าพัฒนา
สวนสมเด็จฯ บ้านป่าอ้อ
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน