1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลบ้านดู่
ประเภทองค์กร เทศบาลตำบล ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 486 หมู่ที่ 6
ถนน โป่งพระบาท ตำบล บ้านดู่
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57100
พิกัดหน่วยงาน Lat : 20.01  Long : 99.83
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.bandu.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นายณัฐฬส แก้วดุลดุก
    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
    เบอร์ติดต่อ 0838668098
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกฯ 25/12/2558 -
นายสิงห์คำ มโนหาญ รองนายกฯ 25/12/2558 -
นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกฯ 25/12/2558 -
นายนิรันดร์ หม่องเป็ง ที่ปรึกษานายกฯ 25/12/2558 -
นายวรวุฒิ วรรณคำ เลขานายกฯ 25/12/2558 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายถวัลย์ ความชอบ สมาชิกสภา 19/01/2560 -
นายศักดิ์ ยาวิลาศ สมาชิกสภา 19/01/2560 -
นายกอบชัย พันสุภะ สมาชิกสภา 19/01/2560 -
นายสมทิตย์ ใจคำแปง สมาชิกสภา 19/01/2560 -
นายบุญเลื่อน กิริยา สมาชิกสภา 19/01/2560 -
นายสมชาติ สีธิจันทร์ สมาชิกสภา 19/01/2560 -
นายธวัฒน์ แสงคำ สมาชิกสภา 19/01/2560 -
นายพิชิต พินิจ สมาชิกสภา 19/01/2560 -
นางนงคราญ ใจขันธุ์ สมาชิกสภา 19/01/2560 -
10  นายนิรันดร์ สุธรรม สมาชิกสภา 19/01/2560 -
11  นายวินัย สุวรรณโสภิต ประธานสภา 19/01/2560 -
12  นายเสถียร เขื่อนเพชร รองประธานสภา 19/01/2560 -
13  นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์ เลขาสภา 19/01/2560 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 72.00ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 19แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 12สาย
จำนวนถนนลาดยาง 8สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 70สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 18แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 5สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 7แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 1แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 22แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 5แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 5แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 2แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 10,012ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 710ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 16,833ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
น้ำพุร้อนโป่งพระบาท บ้านโป่งพระบาท
น้ำตกโป่งพระบาท บ้านหัวฝาย
วัดป่าดอยพระบาท บ้านโป่งน้ำตก
พระธาตุจอมสัก บ้านเหล่าพัฒนา
สวนสมเด็จฯ บ้านป่าอ้อ
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านขัวแคร่ 1,446  นายไมตรี ดวงสนิท
บ้านป่าซาง 1,175  นายสมมิตร เตชะตน
บ้านดู่ 1,257  นายแสวง ใจจุมปา
บ้านสันติ 1,214  นายยันยงค์ ดอนลาว
บ้านป่าไร่ 531  นายศรีมูล วิริยะ
บ้านโป่งพระบาท 835  นายนิตย์ ปัญญา
บ้านโป่งน้ำตก 653  นายราชัน ไชยฟู
บ้านป่าอ้อ 683  นายสายหยุด ดวงสนิท
บ้านป่าแฝก 795  นายเจริญ หัตถะผะสุ
10  บ้านปางลาว 1,390  นายทวี ดอนลาว
11  บ้านต้นลุง 383  นายพนม ลวนคำ
12  บ้านป่าสักไก่ 638  นายชัยวัฒน์ ศรีเสาวลักษณ์
13  บ้านหัวฝาย 921  นายทาวิด ตุ้ยดี
14  บ้านเหล่าพัฒนา 1,453  นางกรรณิการ์ ปินตาเลิศ
15  บ้านป่ากุ๊ก 892  นายกิตติศักดิ์ เดชศรีษะ
16  บ้านสันต้นก๊อ 826  นายทองคำ กิณะนา
17  บ้านขัวแคร่ 520  นายประสงค์ มูลเมือง
18  บ้านโป่งพระบาท 920  นายสมชาติ วรรณคำ
19  บ้านหนองปึ๋ง 301  นายวันชัย ใจแพร่
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 1,917คน
ผู้พิการ 235คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 71คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 1แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 9คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 1คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 187คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7แห่ง
จำนวนครู 9คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 5คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 164คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 2แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 1แห่ง
จำนวนลานกีฬา 3แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 5แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านโป่งพระบาท ม.6 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 053988150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านดู่ ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 053175889
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 8คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 1คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 1เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 1เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 4เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 1คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 4คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2558
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 113,000,000.00บาท
รายรับ 273,022,768.69บาท
  หมวดภาษีอากร 86,264,284.95บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 3,371,762.66บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,056,336.19บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 734,240.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,157,162.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 42,262,787.69บาท
  หมวดเงินกู้ 0.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 1,187,067.65บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 106,989,127.55บาท
รายจ่าย 152,444,570.15บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 4,210,074.32บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 64,435,943.32บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 83,798,552.51บาท