1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบจ.กาฬสินธุ์
ประเภทองค์กร อบจ. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 3/47 หมู่ที่ -
ถนน บายพาส-ทุ่งมน ตำบล กาฬสินธุ์
อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ 46000
พิกัดหน่วยงาน Lat : 16.424189  Long : 103.51134
เว็บไซต์
ชื่อเว็บไซต์
 
(1)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกฯ 03/03/2559 -
นายประยงค์ โมคภา รองนายกฯ 03/03/2559 -
นายปิยะพงษ์ ไชยศิวามงคล ที่ปรึกษานายกฯ 03/03/2559 -
นางสาวอัจฉราวรรณ ศิริกุล เลขานายกฯ 03/03/2559 -
นางสาววิภาวี บุญเรือง เลขานายกฯ 03/03/2559 -
นายสมรรคชัย ศิริกุล เลขานายกฯ 05/02/2562 -
นางสาวนภารัตน์ ศรีธเรศ เลขานายกฯ 03/03/2559 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายอุทัย แก้วกล้า สมาชิกสภา 02/06/2559 -
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฎิ สมาชิกสภา 02/06/2559 -
นายราเมศร์ เลิศล้ำ สมาชิกสภา 02/06/2559 -
นายเดชบดินทร์ พยุงแสนกุล สมาชิกสภา 02/06/2559 -
นางเนาวรัตน์ คูสกุลรัตน์ สมาชิกสภา 02/06/2559 -
นางจารุณี พิมพะนิตย์ ณ นครพนม สมาชิกสภา 02/06/2559 -
นายสันติ ภูลายขาว สมาชิกสภา 02/06/2559 -
นางจารุวรรณ พันเดช สมาชิกสภา 02/06/2559 -
นายวรากรณ์ ภูอาภรณ์ สมาชิกสภา 02/06/2559 -
10  นายบุญส่ง โชติไสว สมาชิกสภา 02/06/2559 -
11  นายสุรพงษ์ พลซื่อ สมาชิกสภา 02/06/2559 -
12  นายประสิทธิ์ อาจบรรจง สมาชิกสภา 02/06/2559 -
13  นายคงเดช เฉิดสถิตย์ สมาชิกสภา 02/06/2559 -
14  นายอนันต์ อรรคเศรษฐัง สมาชิกสภา 02/06/2559 -
15  นายวุฒิศักดิ์ พลเสนา สมาชิกสภา 02/06/2559 -
16  นายอรรถพงษ์ โนนทนวงษ์ สมาชิกสภา 02/06/2559 -
17  นางกชพร อุดมเดชาเวทย์ สมาชิกสภา 02/06/2559 -
18  ด.ต.วิรมณ์ศักดิื วงศ์ธิเบศร์ สมาชิกสภา 02/06/2559 -
19  นางวิสาขา ภารประดิษฐ์ สมาชิกสภา 02/06/2559 -
20  ด.ต.นิคม ประดับการ สมาชิกสภา 02/06/2559 -
21  นายอนันต์ จิตพันธ์ สมาชิกสภา 02/06/2559 -
22  นายพูนศักดิ์ โพธิ์แท่น สมาชิกสภา 02/06/2559 -
23  นางสุชาดา แต่งประกอบ สมาชิกสภา 02/06/2559 -
24  นายเสนีย์ เอกบุตร ประธานสภา 24/07/2561 -
25  นายวิรัตน์ ภูต้องใจ รองประธานสภา 01/08/2560 -
26  นางนันทิชา มองเพชร เลขาสภา 02/06/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 6,946.75ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 1,584แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 19สาย
จำนวนถนนลาดยาง 53สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 21สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 6สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 71แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 5สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 13แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 26แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 200แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 27,002ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 99ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 231,442ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 1,761ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อ.เมืองกาฬสินธุ์
วัดกลาง อ.เมืองกาฬสินธุ์
หอเจ้าบ้านกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์
พิพิธภัณฑ์ของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์
วัดป่ามัชฌิมวาส อ.เมืองกาฬสินธุ์
วงเวียนโปงลาง อ.เมืองกาฬสินธุ์
พุทธสถานภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์
เมืองฟ้าแดดสงยาง อ.กมลาไสย
พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย
10  เขื่อนลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์
11  สวนสะออน อ.เมืองกาฬสินธุ์
12  พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์
13  พุทธสถานภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 12แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 409คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 18คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 14คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 24คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 6,053คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0แห่ง
จำนวนครู คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 0แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 0แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 0คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 0คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 5คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน คัน
6.16 เบาะลม จำนวน อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 0คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2555
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 213,388,727.00บาท
รายรับ 983,201,997.87บาท
  หมวดภาษีอากร 312,380,582.31บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 2,262,056.00บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,353,114.15บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,413,030.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 115,158,054.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 371,310,464.45บาท
  หมวดเงินกู้ 157,134,400.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 0.00บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 16,190,296.96บาท
รายจ่าย 961,043,071.69บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 30,191,155.25บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 163,510,128.64บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 767,341,787.80บาท