1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.หนองกุงธนสาร
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 16 หมู่ที่ 15
ถนน ห้วยแคน-หนองกุงเซิน ตำบล หนองกุงธนสาร
อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40150
พิกัดหน่วยงาน Lat : 1638365  Long : 1.02253197
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ nongkungthanasan.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางสาวสรญา มาขน
    ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
    เบอร์ติดต่อ 043-210275
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นางจิราธร บัวทุม
    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    เบอร์ติดต่อ 043-210275
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายวิชัย อัยรา นายกฯ 26/01/2561 -
นายสุรีย์ เขียนจูม รองนายกฯ 26/01/2561 -
นายจาตุรงค์ แก้วโพธิ์น้อย รองนายกฯ 26/01/2561 -
นางเยาวภา กุดกางวน เลขานายกฯ 26/01/2561 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายปัญญา ศรีดาธรรม สมาชิกสภา 26/01/2561 -
นายบุญเสริม ดุมชัยภูมิ สมาชิกสภา 26/01/2561 -
นางสาวลำใย ดอนซุย สมาชิกสภา 26/01/2561 -
นายเอกรินทร์ แก้วโพธิ์น้อย สมาชิกสภา 26/01/2561 -
นายทองสุข แก้วคำภา สมาชิกสภา 26/01/2561 -
นายบุญเรือง บัวบรรเทา สมาชิกสภา 26/01/2561 -
นายสำราญ คงแดง สมาชิกสภา 26/01/2561 -
นายวิเศษ พิมประจบ สมาชิกสภา 26/01/2561 -
นายวุฒิชาติ ชินรัตน์ สมาชิกสภา 26/01/2561 -
10  นายวัชระ บุญคา สมาชิกสภา 26/01/2561 -
11  นายเทิดทูล วงษ์ผม สมาชิกสภา 26/01/2561 -
12  นายทวี นามมีแว่น สมาชิกสภา 26/01/2561 -
13  นายสมัย แซงโคตร สมาชิกสภา 26/01/2561 -
14  นายโกมล คำละมูล สมาชิกสภา 26/01/2561 -
15  นางขจี โสภาศรี สมาชิกสภา 26/01/2561 -
16  นายสมชาย สุทชา สมาชิกสภา 26/01/2561 -
17  นายโสภณ แซงโคตร สมาชิกสภา 26/01/2561 -
18  นายวิณยู บุญศรี สมาชิกสภา 26/01/2561 -
19  นางลำใย เหลาเพ็ง สมาชิกสภา 26/01/2561 -
20  นางตุ๋ย พรมหล้า สมาชิกสภา 26/01/2561 -
21  นายชาญ การินทร์ สมาชิกสภา 26/01/2561 -
22  นายสมพงษ์ แก้วทุม สมาชิกสภา 26/01/2561 -
23  นายพิทักษ์ หมื่นมัทวี สมาชิกสภา 26/01/2561 -
24  นายธวัชชัย ไสลวงษ์ สมาชิกสภา 26/01/2561 -
25  นายโกวิทย์ กองสมบัติ สมาชิกสภา 26/01/2561 -
26  นายนิพนธ์ นามนวด สมาชิกสภา 26/01/2561 -
27  นายเสวต เกตุโท สมาชิกสภา 26/01/2561 -
28  นายสังคม สีดาพาลี ประธานสภา 26/01/2561 -
29  นายอรุณ สารสม รองประธานสภา 26/01/2561 -
30  นายวิญญู พิมพ์พงษ์ เลขาสภา 26/01/2561 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 80.00ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 16แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 38สาย
จำนวนถนนลาดยาง 7สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 130สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 2สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 6แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 1แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 0สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 18แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 16แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 100แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 3แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 2,692ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 50ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 99ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,722ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 20ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 1แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
- - -
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน