1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลนครเชียงราย
ประเภทองค์กร เทศบาลนคร ขนาด ใหญ่
ที่ตั้งเลขที่ 59 หมู่ที่ -
ถนน อุตรกิจ ตำบล เวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57000
พิกัดหน่วยงาน Lat : 19.91  Long : 99.83
เว็บไซต์
ชื่อเว็บไซต์
 
(1)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกฯ 05/05/2559 -
นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกฯ 05/05/2559 -
นางบังอร มะลิดิน รองนายกฯ 05/05/2559 -
นายทนง ดอนชัย รองนายกฯ 05/05/2559 -
นายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกฯ 05/05/2559 -
นายธวัชชัย กันทาสุวรรณ์ ที่ปรึกษานายกฯ 05/05/2559 -
นายสม จิตใจ ที่ปรึกษานายกฯ 05/05/2559 -
นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานายกฯ 05/05/2559 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นางพร บุญประเสริฐ สมาชิกสภา 17/06/2559 -
นายจรินทร์ วิวัฒน์ไมตรี สมาชิกสภา 17/06/2559 -
นายอัจฉริยะ ผามั่ง สมาชิกสภา 02/05/2560 -
นายอำนวย ทองฟู สมาชิกสภา 17/06/2559 -
นายนรินทร์ เนตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา 17/06/2559 -
นายจิรวัฒน์ ณ เชียงใหม่ สมาชิกสภา 17/06/2559 -
นายบุญรัตน์ สุวรรณดี สมาชิกสภา 17/06/2559 -
นายสีทน ดาระสุวรรณ สมาชิกสภา 17/06/2559 -
นายมงคล มาน้อย สมาชิกสภา 17/06/2559 -
10  นายบุญธรรม อะทะวงษา สมาชิกสภา 17/06/2559 -
11  นายธวัช หล้านามวงค์ สมาชิกสภา 17/06/2559 -
12  นายจรูญ กันทาสุวรรณ์ สมาชิกสภา 17/06/2559 -
13  นายพรศักดิ์ ใจสุข สมาชิกสภา 17/06/2559 -
14  นายธานี มณีรัตน์ สมาชิกสภา 17/06/2559 -
15  นายเสริมศักดิ์ ชุมภูพันธ์ สมาชิกสภา 17/06/2559 -
16  นางอัจฉรา อนุรักษ์ สมาชิกสภา 17/06/2559 -
17  นายปฏิพัฒน์ ยอดสุวรรณ์ สมาชิกสภา 17/06/2559 -
18  นายชมพร เพ็ญกุล สมาชิกสภา 17/06/2559 -
19  นายสมศักดิ์ สุภามณี สมาชิกสภา 17/06/2559 -
20  นายประเสริฐ ทรายหมอ สมาชิกสภา 19/10/2559 -
21  นายชาญณรงค์ นามนคร สมาชิกสภา 17/06/2559 -
22  นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภา 17/06/2559 -
23  นายบุญช่วย ตุงคบุรี รองประธานสภา 15/05/2561 -
24  นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ เลขาสภา 01/12/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 60.85ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 62แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 11สาย
จำนวนถนนลาดยาง 6สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 5สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 28แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 2สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 3แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 0ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 1แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงราย เลขที่ 283/14 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 (053) 711-417
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 1แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
ไนท์บาร์ซ่าร์ สถานีขนส่ง จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว ถ.ไตรรัตน์ อ.เมือง
อนุสาวรีย์ขุนเม็งราย ถ.พหลโยธิน
ถนนคนเดิน (กาดเจียงฮายรำลึก) ถ.ธนาลัย
หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ถ.บรรพปราการ
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน