1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.ริโก๋
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ หมู่1 ตำบลริโก๋ หมู่ที่ 1
ถนน - ตำบล ริโก๋
อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96140
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.065110462800903  Long : 101.84532165527344
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.rigo.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นายนุรดิน กีลีมอ
    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
    เบอร์ติดต่อ 089 -878-6019
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายบุคอรีย์ แมทาลง นายกฯ 07/10/2559 -
นายอาแว สนาวี รองนายกฯ 04/09/2560 -
นายมะรีเป็ง เล๊าะ รองนายกฯ 17/07/2560 -
นายมะยะ มะนอ เลขานายกฯ 04/09/2560 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายซำสูดิน สาและ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอับดุลเระห์มาน เลาะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายศรัทธา สีระโก สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายเอกชัย เจ๊ะมะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมามะซือปี ยิปราโซ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมามะไชดี วาโด สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอัสมี อามิง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอิบรอเฮ็ง ดอเลาะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายซัยฮีมี บือราเฮ็ง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
10  นายสุกรี บินเจ๊ะดือราแม สมาชิกสภา 07/10/2559 -
11  นายซาอูดี มาลากะ ประธานสภา 07/10/2559 -
12  นายอานัส กือเตะ รองประธานสภา 07/10/2559 -
13  นายเฟาซีลี สาและ เลขาสภา 07/10/2559 -
14  นายเฟาซีลี สาและ เลขาสภา 07/10/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 28.11ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 7แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 2สาย
จำนวนถนนลาดยาง 2สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 16สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 5สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 14แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 2แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 2สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 6แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 2แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 7แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,133ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 125ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,107ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
จือแร 1,381  นายสอเฮาะ เฮาะสนิ
ตะโละบูเก๊ะ 767  นายอาแว สนาวี
บ้านดอเฮะ 723  นายอาซีซัน สะแลแม
บาลูกา 1,308  นายการียา สีระโก
กูวา 1,364  นายอาแว มะ
กำปงบือแน 950  นายอร่าม หะรอแม
บือแนลูวัส 416  นายสะมะแอ เหสามี
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 613คน
ผู้พิการ 145คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 5คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1แห่ง
จำนวนครู 5คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 1คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 3คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 144คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 1แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 6แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
- - -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริโก๋ หมู่ 1 ตำบลริโก๋อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส -
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 4คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 0คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 1คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2560
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 20,034,153.00บาท
รายรับ 64,289,154.07บาท
  หมวดภาษีอากร 15,952,654.90บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 199,691.50บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 174,005.90บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,800.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,327,189.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 10,532,000.00บาท
  หมวดเงินกู้ 0.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 0.00บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 16,100,812.77บาท
รายจ่าย 44,479,240.74บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 6,950,959.00บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 18,212,875.46บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 19,315,406.28บาท