1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.กาวะ
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 0 หมู่ที่ 5
ถนน 0 ตำบล กาวะ
อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96140
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.033957  Long : 101.896262
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ http://www.abt-kawa.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายสุริยา หะยีดรอแม นายกฯ 07/10/2559 -
นายอับดุลฮาดี มะยูนุ รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายฮัมเซาะ เจ๊ะโก๊ะ รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายตูแวรูซี นิอาแซ เลขานายกฯ 07/10/2559 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายโนร์ฮัสมัน บินอาแว สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นางสูรายดาร์ เหล่าหา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายฮัมดี สะมะแอ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นางมารีล่า บือราเฮง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นางฟารีดะห์ บินเจ๊ะอาแว สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายโมฮัมหมัด อับดุลเลาะห์ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอับรอเฮม เจ๊ะกา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอับดุลเลาะ ธาราสกุล สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายนิแว นิราแม ประธานสภา 07/10/2559 -
10  นายนิแว นิราแม ประธานสภา 06/10/2559 -
11  นายรูสลี สารีกา รองประธานสภา 07/10/2559 -
12  นายอำราญ ปาติ เลขาสภา 07/10/2559 -
13  นายอำราญ ปาติ เลขาสภา 13/11/2555 - 06/10/2559
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 21.59ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 6แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 34สาย
จำนวนถนนลาดยาง 4สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 37สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 5สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 10แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 3แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 2สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 3แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 10แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 10แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 15แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 594แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 150ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 886ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,031ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 612  นายมูฮำหมัดปิกรี อามิ
บ้านกาวะ 1,233  นายต่วนพาเอ๊ะ นิอาแซ
บ้านจาแบป๊ะ 524  นายมะลูเด็ง เจ๊ะกา
บ้านสายะ 917  นายอภิชาติ บินมามะ
บ้านบาโงฮูมอ 1,318  นายดันยา มะนาอิง
บ้านบาโงสนิง 644  นายสุภียัน จาราแว
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 430คน
ผู้พิการ 134คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 11คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3แห่ง
จำนวนครู 9คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 4คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 303คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 6แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 3แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 3แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเจะเต็ง 0818969303
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 0คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 0คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 3ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 17เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 1คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน คัน
6.16 เบาะลม จำนวน อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 1คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2560
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 27,935,239.00บาท
รายรับ 53,327,177.91บาท
  หมวดภาษีอากร 14,615,722.72บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 468,986.00บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 246,717.43บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 22,000.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,218,202.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,080,420.00บาท
  หมวดเงินกู้ 0.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 0.00บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 12,675,129.76บาท
รายจ่าย 40,349,443.73บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 5,426,254.00บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 19,900,677.89บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 15,022,511.84บาท