1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.ดุซงญอ
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 1
ถนน ดุซงญอ-กาเต๊าะ ตำบล ดุซงญอ
อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96220
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.13  Long : 101.64
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.dusongyow.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางสาวยากียะห์ สารีกามา
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
    เบอร์ติดต่อ 096-6592258
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายอับดุลรอซัด บาโด นายกฯ 19/10/2556 - 18/10/2560
นายบือราเฮง สาแม รองนายกฯ 25/11/2556 - 18/10/2560
นายมูฮัมหมัด อาหวัง รองนายกฯ 25/11/2556 - 18/10/2560
นายซูราวี กาแบ เลขานายกฯ 25/11/2556 - 18/10/2560
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายมือลี อาบ๊ะ สมาชิกสภา 22/11/2556 - 18/10/2560
นายอับดุลเล๊าะ ดะละ สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
นายสกรี ยูโซ๊ะ สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
นายยาการียา แซมา สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
นายอัชมิง เจ๊ะเต๊ะ สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
นายอัรมัน หะยีมูซอ สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
นายซาการียา สิเดะ สมาชิกสภา 22/11/2556 - 18/10/2560
นายมะซารี ตีงี สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
นายมะซุกรี มาหะมะ สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
10  นายรอมลี การี สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
11  นายมามะอารีดี สาและ สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
12  นายซูร์เบท สือรี สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
13  นายอับดุลวอฮะ สาและ สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
14  นายอาเซ็ง สะมะแอ ประธานสภา 04/11/2558 - 18/10/2560
15  นายมะรอสดี บือกะมูดอ รองประธานสภา 20/01/2559 - 18/10/2560
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 114.35ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 8แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 15สาย
จำนวนถนนลาดยาง 6สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 15สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 5สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 30แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 2แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 16แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 5แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 2,286ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 95ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,286ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดุซงญอ 2,045  นายมะรอยาลี บาโด
บ้านแมะแซ 1,189  นายกัปตัน กาเราะ
บ้านสุแฆ 884  นายมาหะมะ สะมะแอ
บ้านรือเปาะ 1,556  นายมะสุกรี ดอเล๊าะ
บ้านกาแย 1,099  นายมาหามะสักรี หะมิ
บ้านกาเต๊าะ 1,038  นายบือราเฮง สาและ
บ้านน้ำหอม 1,164  นายมะรูดิน แตบาตู
บ้านสาเมาะ 989  นายมาหะมะ ดอเลาะ
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 758คน
ผู้พิการ 208คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 6คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4แห่ง
จำนวนครู 7คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 3คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 0คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 1แห่ง
จำนวนลานกีฬา 8แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 1แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
รพ.จะแนะ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 0892974114
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอ ม.1 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 0-7358-9063
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาะประจำหมู่บ้านกาแย-กาเต๊าะ ม.6 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 0-7355-1729
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 90คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 1คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 3เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 2เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 1เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 1เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 1คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2560
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 33,202,950.00บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท