1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.สระใคร
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อ.สระใคร หมู่ที่ 14
ถนน มิตรภาพ ตำบล สระใคร
อำเภอ สระใคร จังหวัด หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ 43100
พิกัดหน่วยงาน Lat : 17.697148992686728  Long : 102.7819812297821
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.sakhrai.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางสาวณัฐวดี นามบุปผา
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
    เบอร์ติดต่อ 042419853
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นางแฉล้ม อัครสาร สมาชิกสภา 13/10/2560 -
นายทองอินทร์ สิงหาวาล สมาชิกสภา 13/10/2560 -
นางเวียงชัย พาสี สมาชิกสภา 13/10/2560 -
นายทองคูณ สุมิตร สมาชิกสภา 13/10/2560 -
นายณฐนนท์ เพียรวาปี สมาชิกสภา 13/10/2560 -
นายณัฐนันท์ สลักษร สมาชิกสภา 13/10/2560 -
นางขวัญใจ สลักษร สมาชิกสภา 13/10/2560 -
นางถนอม ทัดสิทธิ์ สมาชิกสภา 13/10/2560 -
นายก้องเวหา ดีสัตถา สมาชิกสภา 13/10/2560 -
10  นายสมบูรณ์ หอมละออ สมาชิกสภา 13/10/2560 -
11  นางบังอร สิงหาพรม สมาชิกสภา 13/10/2560 -
12  นายอินทรีย์ แสงใส สมาชิกสภา 13/10/2560 -
13  นายกิตติ วรโภชน์ สมาชิกสภา 13/10/2560 -
14  นายแสวง โกษาเกศ สมาชิกสภา 13/10/2560 -
15  นายประหยัด นิยะนุช สมาชิกสภา 13/10/2560 -
16  ด.ต.ศิริศักดิ์ โพธิ์สว่าง สมาชิกสภา 13/10/2560 -
17  นายธนพัฒน์ บุญชู สมาชิกสภา 13/10/2560 -
18  นางสาวบังอร โพธิ์พันธ์ สมาชิกสภา 13/10/2560 -
19  นายแปลง ศรียะภูมิ สมาชิกสภา 13/10/2560 -
20  นายสังเวียน สิงหาพรหม สมาชิกสภา 13/10/2560 -
21  นายสมควร โพธิพรม สมาชิกสภา 13/10/2560 -
22  นายประทีป ห่มซ้าย สมาชิกสภา 13/10/2560 -
23  นายสมศักดิ์ อรรคมีจิตต์ สมาชิกสภา 13/10/2560 -
24  นายสมหมาย เมืองโคตร สมาชิกสภา 13/10/2560 -
25  นายธนกร นามบุปผา สมาชิกสภา 13/10/2560 -
26  นายธนธรณ์ คันธะรินทร์ สมาชิกสภา 13/10/2560 -
27  นายเฉลิม เทพสิริ ประธานสภา 13/10/2560 -
28  นายสัมผัส ปัญญา รองประธานสภา 13/10/2560 -
29  จ่าเอกเกียรติศักดิ์ สีใส เลขาสภา 13/10/2560 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 38.00ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 15แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 3สาย
จำนวนถนนลาดยาง 2สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 4สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 5แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 3สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 27แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 10แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 1แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 10แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,784ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 1,249ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 99ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 3,003ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 30ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
วัดมฤคทายวัน (ดงแขม) บ้านน้ำสวย ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
ฝายห้วยน้ำสวย บ้านน้ำสวยใต้ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
หลวงพ่อพระโคตมะ วัดสุวรรณสาลวัน บ้านยางคำ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านน้ำสวย 263  นางสมพร สุวรรณ์
บ้านหนองบัวเงิน 671  นายประดิษฐ์ ดอนสีโยเพ็ชร
บ้านสระใคร 961  นายพงษ์พันธ์ พันธุวร
บ้านไชยา 826  นายสงวนศักดิ์ โพธิพรม
บ้านโพนสวรรค์ 787  นางประยงค์ สิงหาวาล
บ้านโนนสง่า 923  นายสุพจน์ บุญชิ
บ้านโพนหวาย 429  นายภานุวัฒน์ พัสพงษ์
บ้านดงนาเทา 574  นายสิงสาคร โลหิต
บ้านยางคำ 504  นายสมพงศ์ พรมสิงห์
10  บ้านสระใครใต้ 611  นายปฏิพล ดิษเจริญ
11  บ้านน้ำสวยใต้ 731  นายสังคม นาสมตอง
12  บ้านนาไหม 649  นายบุญนำ เวียงคำ
13  บ้านโนนธงชัย 899  นายสำรวย พระสลัก
14  บ้านโนนอุดม 886  นายไพทูลย์ นามบุปผา
15  บ้านโพนสวรรค์เหนือ 620  นายกมล สุริยะ
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5แห่ง
จำนวนครู 5คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 7คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 132คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 2แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 1แห่ง
จำนวนลานกีฬา 1แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 1แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 042-419191
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระใคร ถนนมิตรภาพ ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 042-463060
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 3คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 0คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 47เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 1คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 33,444,460.00บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท