1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลบุญเรือง
ประเภทองค์กร เทศบาลตำบล ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 234 หมู่ที่ 5
ถนน เทิง-เชียงของ ตำบล บุญเรือง
อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57140
พิกัดหน่วยงาน Lat : 19.99  Long : 100.35
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.boonrueng.net
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นายนรินทร ตุ้มเบ็ญ
    ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
    เบอร์ติดต่อ 053-7831-55
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นางสาวดารุณี อะโนราช
    ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
    เบอร์ติดต่อ 053-7831-55
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นางวันเพ็ญ วิชัยเลิศ สมาชิกสภา 09/02/2561 -
นายเจริญ มูลชนะ สมาชิกสภา 09/02/2561 -
นายศรีลา เรืองวิลัย สมาชิกสภา 09/02/2561 -
นางรุ่งพิมพร เนตรธิยา สมาชิกสภา 09/02/2561 -
นางกันชญาดา เชื่อเมืองพาน สมาชิกสภา 09/02/2561 -
นายสีลัย จินะสาม สมาชิกสภา 09/02/2561 -
นายศรีบุตร ถาแก้ว สมาชิกสภา 09/02/2561 -
นายเกษม ไชยมะงั่ว สมาชิกสภา 09/02/2561 -
นางเรืองศรี สู่โนนทอง สมาชิกสภา 09/02/2561 -
10  นายนิรันดร์ ธรรมวงค์ ประธานสภา 09/02/2561 -
11  นายธนกฤต ยศอินต๊ะ รองประธานสภา 09/02/2561 -
12  นายนรินทร ตุ้มเบ็ญ เลขาสภา 09/02/2561 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 77.04ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 10แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 5สาย
จำนวนถนนลาดยาง 6สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 33สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 11สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 35แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 1แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 50แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 30แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 150แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 2,538ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 99ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,538ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
น้ำตกภูแกง ม.1,ม.10
อ่างเก็บน้ำต้นปล้อง ม.5
หน่องแหย่ง ม.4
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านบุญเรืองเหนือ ม.1 1,007  นายอนุพงษ์ ช่างประดิษฐ์
บ้านบุญเรืองใต้ ม.2 673  นายประเสริฐ แก้วตา
บ้านซาววา ม.3 479  นายมิ่ง ศรีอ่อน
บ้านหก ม.4 877  นายอำนวย อินทองคำ
บ้านต้นปล้อง ม.5 939  นายคนอง จันทิมา
บ้านแดนเมือง ม.6 394  นางบุญรอด ต๊ะอ้าย
บ้านป่าเคาะ ม.7 165  นายทวีรัชต์ พรมงาม
บ้านต้นปล้อง ม.8 657  นายบุญผาย เนตรธิยา
บ้านบุญเรือง ม.9 594  นายขจร ปินตาวนา
10  บ้านภูแกง ม.10 453  นายสุรัตน์ สมรูป
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3แห่ง
จำนวนครู 3คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 4คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 88คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 1แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 10แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 4แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเรือง 181 ม.4 ต.บุญเรือง อ.เีชียงของ จ.เชียงราย 57140 053-783333
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 10คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 1คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 3เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 3เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 1คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 1คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 1ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 1คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 12,466,000.00บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท