1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.บาราเฮาะ
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 0 หมู่ที่ 3
ถนน 0 ตำบล บาราเฮาะ
อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94000
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.83  Long : 101.27
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.barahoh.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางแวซีตีมารียัม แวสะแลแม
    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    เบอร์ติดต่อ 073-434289
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นางฟารีดะห์ มะเกะ
    ตำแหน่ง รองปลัด อบต.
    เบอร์ติดต่อ 073-434289
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นางรอฮีหมะ เหละดุหวี นายกฯ 20/10/2556 - 19/10/2560
นายมะเปาซี ยานยา รองนายกฯ 02/12/2556 - 19/10/2560
นายแวสมัน จีนารง รองนายกฯ 02/12/2556 - 19/10/2560
นางณัฐชินี ยูโซะ เลขานายกฯ 02/12/2556 - 19/10/2560
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายมะรี อับดุลฮานุง สมาชิกสภา 20/10/2556 - 19/10/2560
นายแวอับดุลรอมัน โตะนาฮุน สมาชิกสภา 20/10/2556 - 19/10/2560
นายแวอุสมัน แวกาเดร์ สมาชิกสภา 20/10/2556 - 19/10/2560
นายต่วนเฮง นิยามาร์ สมาชิกสภา 20/10/2556 - 19/10/2560
นายเจะอับดุลรอมัน โตะ สมาชิกสภา 20/10/2556 - 19/10/2560
นายแวหามะ แปเฮาะอีเล สมาชิกสภา 20/10/2556 - 19/10/2560
นายมะนาเซร์ บีแม สมาชิกสภา 20/10/2556 - 19/10/2560
นายแวสมาแอ ปาเกร์ สมาชิกสภา 20/10/2556 - 19/10/2560
นางปวีณา สมนึก สมาชิกสภา 20/10/2556 - 19/10/2560
10  นางแวแย เจะเลาะ สมาชิกสภา 20/10/2556 - 19/10/2560
11  นายธานินธ์ วาเด็ง สมาชิกสภา 20/10/2556 - 19/10/2560
12  นายมะตอเละ เจะหลง สมาชิกสภา 20/10/2556 - 19/10/2560
13  นายอับดุลเลาะ อาบู สมาชิกสภา 20/10/2556 - 19/10/2560
14  นายมะรอเซะ ฮามะ สมาชิกสภา 20/10/2556 - 19/10/2560
15  นายอับดุลการี ยานยา ประธานสภา 26/11/2556 - 19/10/2560
16  นางสุอัยดะฮ์ สาและ รองประธานสภา 26/11/2556 - 19/10/2560
17  นายเฉลิมชัย ขุนทอง เลขาสภา 26/11/2556 - 19/10/2560
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 12.00ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 8แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 8สาย
จำนวนถนนลาดยาง 4สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 9สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 5สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 0แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 0สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 2แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 3แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 5แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,806ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 0ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,806ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านแบรอสะนิง 1,349  นายบาฮารูดิน ยูโซะ
บ้านบาราเฮาะ 916  นายนิลี นิเฮง
บ้านลาดอ 1,033  นายมะซาบูดิน บูมามะ
บ้านกาฮง 1,176  นายอับดุลกอเดร์ อับดุลฮานุง
บ้านสะนิง 1,241  นายมุสตอปา ยูโซะ
บ้านมาแบ 440  นายแวมะดารี สะรีเดะ
บ้านตูตง 395  นายแวอับดุลเลาะ และมะลี
บ้านบลีดอ 920  นายเดะลี บีแม
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1แห่ง
จำนวนครู 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 0คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 0แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 0แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ม.4 ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง 0864804097
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 0คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 0คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 0คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 3เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 3เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 2คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท