1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลปะนาเระ
ประเภทองค์กร เทศบาลตำบล ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 1
ถนน ปะนาเระ-ปาลัส ตำบล ปะนาเระ
อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94130
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.856053529464479  Long : 101.48881584405899
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.panare.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางจิตติพร แสงสว่าง
    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    เบอร์ติดต่อ 073499025
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นางสาวอะมาลีนา ศิวัชญา
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
    เบอร์ติดต่อ 073499025
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายเจะรูสลัน เจ๊ะอูมาร์ นายกฯ 08/01/2558 -
นายมุซายาลี สาและ รองนายกฯ 08/01/2558 -
นายยาการียา มุกาวี รองนายกฯ 08/01/2558 -
นายอับดุลเราะห์มาน สะอิ ที่ปรึกษานายกฯ 08/01/2558 -
นายเจ๊ะรุสลี เจ๊ะอูมาร์ เลขานายกฯ 02/10/2560 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายแวสมาแห เจะลี สมาชิกสภา 08/01/2558 -
นายสะอารี จูแซ สมาชิกสภา 08/01/2558 -
นายอายะมัน สาและ สมาชิกสภา 08/01/2558 -
นายเจ๊ะอาลี อาแว สมาชิกสภา 08/01/2558 -
นายอิสมาแอ เจะเตะ สมาชิกสภา 08/01/2558 -
นายเมาเซ็ง เจะดาราแม สมาชิกสภา 08/01/2558 -
นายเยะ สาและ สมาชิกสภา 08/01/2558 -
นายเจะยาแม เจะและ สมาชิกสภา 08/01/2558 -
นายแวอิสเฮาะ เบ็ญแวบาราเฮง สมาชิกสภา 08/01/2558 -
10  นายมะแอ สมัย ประธานสภา 08/01/2558 -
11  นายมาหะมัดสุกรี อาลี รองประธานสภา 08/01/2558 -
12  นางสาวนที อัตถเจริญสุข เลขาสภา 08/01/2558 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 13.95ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 8แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 3สาย
จำนวนถนนลาดยาง 18สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 21สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 0แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 2สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 2แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 1แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 7แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,703ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 738ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 0ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,441ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
ชายหาดปะนาเระ ม.1 ม.5
หาดชลาลัย ม. 2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชุมชนบาลาเซาะห์ปาตา 1,105  นายมูฮัมมัดอัซมิน เจ๊ะอูมาร์
ชุมชนฮัจญีเจะเลาะ 972  นายมูซอ อามะ
ชุมชนอาเย๊าะมุ 1,230  นายนิมาหมัดยากี มุกาวี
ชุมชนบ้านนาพร้าว 1,453  นายสุเมธ แก้วศรีสุข
ชุมชนบาลาเซาะห์ตือเง๊าะ 913  นายแวสมาแห เจะลี
ชุมชนโตะเปะ 1,083  นายบือราเฮง ดอเลาะ
ชุมชนบ้านคลองต่ำ 1,098  นางยุพา สังข์เพ็ชร์
ชุมชนคาโต 2,339  นายมามะ เจะปูเตะ
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1แห่ง
จำนวนครู 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 4คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 91คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 2แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 1แห่ง
จำนวนลานกีฬา 1แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 1แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
รพ.สต.ปะนาเระ ม.3 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 073-499705
รพ.สต.บ้านทราย ม.4 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี -
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 8คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 4คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 2คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 2คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 1คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 3คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 41,389,300.00บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท