1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.บางขุนทอง
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 3
ถนน โคกมะม่วง-เจาะลีมัส ตำบล บางขุนทอง
อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96110
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.253039955092925  Long : 101.98016166687012
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.bangkhuntong.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางนันทิษา ศรีสุวรรณ
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    เบอร์ติดต่อ 0986128488
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นายชัยพจน์ ขานโบ
    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    เบอร์ติดต่อ 087-2989054
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายสะมาน เซ็งโต๊ะ นายกฯ 19/10/2556 - 18/10/2560
นายเจ๊ะยิ มามะเร รองนายกฯ 03/12/2556 - 18/10/2560
นายอับดุลเล๊าะ สนิโช เลขานายกฯ 03/12/2556 - 18/10/2560
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นางสาวสมจิตร์ หมวกสกุล สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
นางจริยา สุกทอง สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
นายจำรัส มณีไสย สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
นายสุธี คงศรี สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
นายถิน พุดดำ สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
นายมะนาเส ดาโอ๊ะ สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
นายมะแอ แฮมแบ สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
นายอาสะมี อาลีลูวี สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
นายอนนต์ ทองคุปต์ สมาชิกสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
10  นายพิสิทธิ์ เอียดปุ่ม ประธานสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
11  นายอาแว ลอสะอิ รองประธานสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
12  นายสมพงษ์ พูนเทพ เลขาสภา 19/10/2556 - 18/10/2560
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 57.55ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 6แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 27สาย
จำนวนถนนลาดยาง 11สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 24สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 3สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 6แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 4แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 11แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 8แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 2แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 8แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 11แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 169ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 979ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,143ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
วัดบุณณาราม 137 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
วัดรัตนานุสรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งฝ้าย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านบางขุนทอง 1,015  นายสาหลัม เจ๊ะอาแซ
บ้านบาวง 246  นายสมบัตร์ สุขทอง
บ้านโคกงู 327  นายบรรพต จันทร์ขาว
บ้านทุ่งฝ้าย 259  นายแดง พูนเทพ
บ้านโคกชุมบก 205  นายกิจ ศรีสืบ
บ้านยูโย 665  นายฮามะนอ มามะ
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1แห่ง
จำนวนครู 2คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 0คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 0คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 6แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 3แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ม.3 ต.บางขุนทอง อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส 073-538080
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ม.2 ต.บางขุนทอง อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส 073-583024
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 0คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 0คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 1เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 1เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 0คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท