1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.ลาโละ
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด เล็ก
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 7
ถนน รือเสาะ-ยี่งอ ตำบล ลาโละ
อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96150
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.357431  Long : 101.579427
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.lalo.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางสาวนัสรินทร์ เจ๊ะสนิ
    ตำแหน่ง ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
    เบอร์ติดต่อ 086-2923525
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายมูหัมมะสุกรี สาแมมะซา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายนิแอ นิโซ๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นางสาวฟาตีเม๊าะ สะมะแอ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะรีเป็ง หลงปลา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายไซนูดิง บือราเฮง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นางสาวรอปีอะห์ ตอพา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมูฮำหมัดซูเปียน เจ๊ะแน สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอับดุลรอนิง มะเซ็ง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมูฮำหมัดอัซฮารี มะมิง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
10  นายอับดุลรอซะ ดือราฮิง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
11  นายมามะนอ วาโต สมาชิกสภา 07/10/2559 -
12  นายแวหะมะ หะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
13  นายสะรีย์ ยูโซะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
14  นายอีดือเระ เจ๊ะแว สมาชิกสภา 07/10/2559 -
15  นายมัสรียา มะแซ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
16  นายมูฮำหมัดยัมรีย์ สะแม ประธานสภา 07/10/2559 -
17  นายหะมะ สาและ รองประธานสภา 07/10/2559 -
18  นายพงศ์ศักดิ์ หมานละงู เลขาสภา 07/10/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 59.53ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 9แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 21สาย
จำนวนถนนลาดยาง 7สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 36สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 10สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 13แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 0สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 12แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 7แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,465ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 554ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 99ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,019ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 11ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
น้ำตกไอร์ดือลง ม.4
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านบือแรง 841  นางสาวรุสนาดียา มิงบาเล๊ะ
บ้านบูเกะนากอ 873  นายมูฮัมหมัดซาวาวี สาและ
บ้านอีนอ 935  นายอับดุลรอนิง หะมะ
บ้านกูยิ 1,974  นายรอซาลี หะยียิเต๊ะ
บ้านลาโละ 1,399  นายลายิ มะมิง
บ้านไอร์บูโละ 897  นายมะนาเซ ดาบู
บ้านบริจ๊ะ 1,434  นายอุสมาน กอเดร์
บ้านไทยสุข 909  นายมะรอพี มะแซ
บ้านพงยือติ 636  นายมะนาวี ยะมะยี
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1แห่ง
จำนวนครู 5คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 4คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 130คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 7แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 1แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
รพสต.ลาโละ หมู่ที่ 7 073-578116
รพสต.บ้านอูยิ หมู่ที่ 4 -
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 4คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 0คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 2คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 17,736,155.00บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท