1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.รือเสาะออก
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 2
ถนน รือเสาะ-สายบุรี ตำบล รือเสาะออก
อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96150
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.39  Long : 101.55
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.rusook.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางลำละห์ กะสะหะ
    ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง
    เบอร์ติดต่อ 0622427539
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นางสาวซารูวาตี เจ๊ะสนิ
    ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
    เบอร์ติดต่อ 0908812862
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายมุคสะโตนา เจ๊ะสนิ นายกฯ 07/10/2559 -
นายรอสะดีนุด มะดาโอ๊ะ รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายสิทธิ์ติชัย วงสอน เลขานายกฯ 07/10/2559 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายอนันต์ มะมิง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมาหะมะเปาซี อุเซ็ง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายซอเร สะแม สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมูฮามะซอเร ยูน๊ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอาดนาง กอเดร์ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมาหะมะเปาซี อุมา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายกามารูดิง นุ๊ยาลา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอับดุลลาซิ มะพิเย๊าะ ประธานสภา 07/10/2559 -
นายมูฮัมหมัดอามาริน ลอแม รองประธานสภา 07/10/2559 -
10  นายบารูดิง ยะหริ่ง เลขาสภา 07/10/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 36.20ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 5แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 11สาย
จำนวนถนนลาดยาง 3สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 8สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 4สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 4แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 1แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 0สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 2แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 8แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 245ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 1,038ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,283ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านบลูกา 899  นายรอยาลี มูซอ
บ้านเปาะรามะ 840  นายอาหะมะ มะเก๊ะ
บ้านลาเมาะ 1,125  นายมะเย็ง ดอเลาะ
บ้านกาโดะ 1,351  นายอุสมาน อาหะมะ
บ้านลาเมาะฮีเล 1,234  นายการียา เจ๊ะสนิ
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0แห่ง
จำนวนครู คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 1แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 3แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูกิตยือแร หมู่ 3 บ้านลาเมาะนอก 089-8762693
ศูนย์แพทย์ชุมชนอำเภอรือเสาะ หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก 084-8621208
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 0คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 0คัน
6.5 รถบันได จำนวน 1คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 1เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 1เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 1คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 0คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 24,044,244.00บาท
รายรับ 37,793,349.68บาท
  หมวดภาษีอากร 16,153,948.23บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 1,900.00บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 54,321.50บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,686,534.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 163,768.56บาท
  หมวดเงินกู้ 0.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 0.00บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 6,732,877.39บาท
รายจ่าย 30,956,696.92บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 6,126,701.58บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 17,839,295.34บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 6,990,700.00บาท