1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.ซากอ
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 7 หมู่ที่ 4
ถนน 0 ตำบล ซากอ
อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96210
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.227465921281297  Long : 101.49966030120845
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ sakor.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางนิสูรียานี หะยีเจ๊ะแว
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
    เบอร์ติดต่อ 080-8619130
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นายไซนัลอาบีดิน มาแน
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
    เบอร์ติดต่อ 093-7870281
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายอับดุลกอเดร์ อาบูซาแล นายกฯ 19/10/2560 -
นายฮาสะมิง สือกะจิ รองนายกฯ 19/10/2560 -
นายมะรอตือปิ สือรีกือจิ รองนายกฯ 19/10/2560 -
นางสาวจินตนา ขาวอำไพ เลขานายกฯ 19/10/2560 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายสะมะแอ ดาระนิบง สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายสะรี รือสะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายสันติ มะลี สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายกอเดร์ วาเฮง สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายอาบูคอเล็บ สาและ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายแสงสูดิง อาบู สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายอับดุลรอมัน เจะแต สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายต่วนอับดุลเลาะ ดือมุงกาปะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายมาหะมะซอและ มาแน ประธานสภา 19/10/2560 -
10  นายมุศฏอฟา ลือโมะ รองประธานสภา 19/10/2560 -
11  นายซูหูดี รือสะ เลขาสภา 19/10/2560 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 49.77ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 6แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 2สาย
จำนวนถนนลาดยาง 4สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 4สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 2แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 2แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 3แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 4แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 80ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 749ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 99ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,162ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 8ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านซากอ 422  นายอดินันท์ โต๊ะนากายอ
บ้านตะโล๊ะ 575  นายอับดุลรายิ เจ๊ะคอ
บ้านบีโล๊ะ 1,618  นายมาหะมะยารี ลามา
บ้านกลูบี 1,399  นายดอเลาะ ดาระนิบง
บ้านไอร์เจ๊๊ยะ 778  นายไพศาล ไชยประเสริฐ
บ้านไอร์กากอ 604  นายมะซอรา บากา
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2แห่ง
จำนวนครู 7คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 2คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 7คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 104คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 8แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 4แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาล ม.2 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลูบี หมู่ที่ 4 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 073-561400
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 1คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 0คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 0คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 13,002,250.00บาท
รายรับ 46,232,445.40บาท
  หมวดภาษีอากร 15,780,823.44บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 24,420.00บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 59,735.75บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 770.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,600.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,305,716.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 173,160.00บาท
  หมวดเงินกู้ 0.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 0.00บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 12,885,220.21บาท
รายจ่าย 30,955,831.66บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 4,991,091.00บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 20,880,240.66บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 5,084,500.00บาท