1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลแว้ง
ประเภทองค์กร เทศบาลตำบล ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 456 หมู่ที่ 2
ถนน วุฒิศาสตร์ 2 ตำบล แว้ง
อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96160
พิกัดหน่วยงาน Lat : 5.94  Long : 101.85
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.waengcity.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกฯ 08/09/2559 -
นายอัครเดช หะยีแวนอร์ รองนายกฯ 08/09/2559 -
นายอนิรุทธ์ แวเต๊ะ รองนายกฯ 08/09/2559 -
นายนาวาวี สมาแอ ที่ปรึกษานายกฯ 08/09/2559 -
นายโรสลัน แวและ เลขานายกฯ -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายอนันต์ ดอเลาะ สมาชิกสภา 08/09/2559 -
นายจำรัส มังคลาทัศน์ สมาชิกสภา 08/09/2559 -
นายอาซิ หามะ สมาชิกสภา 08/09/2559 -
นายเปาซ๊ร์ ยูโซ๊ะ สมาชิกสภา 08/09/2559 -
นายวันอาสลัน แวมูซอ สมาชิกสภา 08/09/2559 -
นายมะฮารีรี แวดอเลาะ สมาชิกสภา 08/09/2559 -
นายนิดิ นิอุมา สมาชิกสภา 08/09/2559 -
นายอำราญ สมัยวิทยาวงค์ สมาชิกสภา 08/09/2559 -
นายนอร์เดน ราหู สมาชิกสภา 08/09/2559 -
10  นายวสันต์ แวอุเซ็ง ประธานสภา 08/09/2559 -
11  นายอดุลย์ บุตรโกบ รองประธานสภา 08/09/2559 -
12  นายพิเชฐ บุญลึก เลขาสภา 08/09/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 4.12ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 6แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 1สาย
จำนวนถนนลาดยาง 8สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 36สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 1สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 10แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 3แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 2สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 0แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 1แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 1แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,000ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 0ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,203ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน