1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
ประเภทองค์กร เทศบาลตำบล ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 2
ถนน แว้ง-ชายแดน ตำบล โละจูด
อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96160
พิกัดหน่วยงาน Lat : 5.84  Long : 101.85
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.buketacity.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางฤดีวรรณ สือรี
    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    เบอร์ติดต่อ 098-0623035
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นายอุสมาน ไซดี
    ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
    เบอร์ติดต่อ 085-1480106
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายฮำแดร์ อามัด นายกฯ 16/02/2558 -
นายอับดุลรอหิง นุห์ รองนายกฯ 16/02/2558 -
นายศุภโยค ลอดิง รองนายกฯ 16/02/2558 -
นายอิบรอเฮ็ง สือแม ที่ปรึกษานายกฯ 16/02/2558 -
นายฟาร์ฮัม ลอดิง เลขานายกฯ 16/02/2558 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายเปาซี ยีเด็ง สมาชิกสภา 16/02/2558 -
นายซานูซี ยะโกะ สมาชิกสภา 16/02/2558 -
นายมาหามะคัสตัม มะแซ สมาชิกสภา 16/02/2558 -
นายมะนาวี มะนอ สมาชิกสภา 16/02/2558 -
นายอัดนาน บินเซ็ง สมาชิกสภา 16/02/2558 -
นายอันวา อับดุลเล๊าะ สมาชิกสภา 16/02/2558 -
นายอดุลย์ อาเดอนาน ประธานสภา 16/02/2558 -
นายมะตันลา อูเซ็ง รองประธานสภา 16/02/2558 -
นางจำปา นิลวงศ์ เลขาสภา 16/02/2558 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 7.04ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 8แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 4สาย
จำนวนถนนลาดยาง 8สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 18สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 8แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 4แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 1แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 770ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
สวนสาธารณะบึงละหาร์ หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน