1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.โล๊ะจูด
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 34/7 หมู่ที่ 2
ถนน สุขาภิบาล 2 ตำบล โละจูด
อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96160
พิกัดหน่วยงาน Lat : 5.84  Long : 101.85
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.lohjood.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นายอนัส เจ๊ะมะ
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
    เบอร์ติดต่อ 0862851191
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกฯ 12/11/2558 -
นายนาวี สะอิ รองนายกฯ 12/11/2558 -
นายอาหามะ บือราเฮง รองนายกฯ 12/11/2558 -
นายอาฟัญดี ยา เลขานายกฯ 06/11/2560 -
นายอำรัมย์ ยา เลขานายกฯ 21/11/2554 - 11/11/2558
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายแวซำซูเด็ง แวยูโซ๊ะ สมาชิกสภา 12/11/2558 -
นายแวอาซิ แวหามะ สมาชิกสภา 12/11/2558 -
นายนิโซ๊ะ นาสูนา สมาชิกสภา 12/11/2558 -
นายวัชรชัย ยูโซ๊ะ สมาชิกสภา 12/11/2558 -
นายอามิ อาแซ สมาชิกสภา 12/11/2558 -
นายอดุลย์ สะตาปอ สมาชิกสภา 12/11/2558 -
นายรอซาลี มะสาและ สมาชิกสภา 12/11/2558 -
นางฟารีดะห์ อะหะมะ สมาชิกสภา 12/11/2558 -
นายเจ๊ะเปาะสู เจ๊ะดือเร๊ะ สมาชิกสภา 12/11/2558 -
10  นายมาฮามะเซ็ง เจ๊ะมิ สมาชิกสภา 12/11/2558 -
11  นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง ประธานสภา 12/11/2558 -
12  นายอับดุลฮาดี มะเย็ง รองประธานสภา 12/11/2558 -
13  นางสาวเกศนี ยา เลขาสภา 12/11/2558 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 63.37ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 8แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 4สาย
จำนวนถนนลาดยาง 12สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 19สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 12แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 1แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 8แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 10แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 722ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 246ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 90ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
น้ำตกสิรินธร ม.5 บ้านมาลา
จุดชมสัตว์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับ
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านนูโร๊ะ ม.1 2,219  นายมามะสารอฟี สาแลแม
บ้านเจ๊ะยอ ม.3 51  นายตูแวโซ๊ะ ทุแวโว๊ะ
บ้านเจ๊ะเด็ง ม.4 854  นายมาซือลำ มามุ
บ้านบาลา ม.5 828  นายมะอะอูมือรี ยูนุห์
บ้านเขาสามสิบ ม.6 1,144  นายกูสน ยูโซ๊ะ
บ้านโละจูด ม.7 754  นายอารงค์ เจ๊เต๊ะ
บ้านสาวอ ม.8 901  นายอาแซ ปอ
บ้านราษฎร์พัฒนา ม.9 708  นายสุชาติ ปุ๋ยดำ
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1แห่ง
จำนวนครู 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 0คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 74คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 2แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 1แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
0 0 0
0 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนูโร๊ะ หมู่ 1 บ้านนูโร๊ะ -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโละจูด หมู่ 3 บ้านสูแก -
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 7คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 1คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 0คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 23,619,910.00บาท
รายรับ 66,610,474.03บาท
  หมวดภาษีอากร 18,374,776.25บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 13,523.00บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 220,727.02บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,936.95บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,126,637.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00บาท
  หมวดเงินกู้ 0.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 0.00บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 26,863,873.81บาท
รายจ่าย 27,827,959.22บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 816,993.00บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 21,114,646.22บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 5,896,320.00บาท