1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.ปูโยะ
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 0 หมู่ที่ 3
ถนน 0 ตำบล ปูโยะ
อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96120
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.110051278344957  Long : 101.99997371426866
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.puyok.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นายอรุณ กาเจ
    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    เบอร์ติดต่อ 073530945
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายมูฮัมมัด สาแลแม นายกฯ 19/10/2560 -
นายมือลี เปาะอาเดะ รองนายกฯ 19/10/2560 -
นายยาแม บือราเฮง รองนายกฯ 19/10/2560 -
นางอรนุช บือราเฮง เลขานายกฯ 19/10/2560 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายมามะรอปี มามะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นางสาวินี นิลวิจิตร สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายอาเปนดี มะตาฮา สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายศัยกร ชีวะกุล สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายสาสูดิน บือราเฮง สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายอาหะมะ เจ๊ะโซ๊ะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายมามะสานูซี สะมะแอ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายอุสมาน อาแวหามะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
นายมะนอ สามะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
10  นายซูไฮรี สะมะฮะ สมาชิกสภา 19/10/2560 -
11  นายกามารูเด็ง ลอแม ประธานสภา 19/10/2560 -
12  นายซูลกีปลี มูหะมะ รองประธานสภา 19/10/2560 -
13  นายสุรินทร์ สามานุง เลขาสภา 19/10/2560 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 54.45ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 6แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 12สาย
จำนวนถนนลาดยาง 5สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 22สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 15แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 0สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 6แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 3แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 5แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 445ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 944ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,389ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร หรือ ป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส หมู่ที่ 5 บ้านโต๊ะแดง ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
สะพานย้อนร้อยพระราชกรณียกิจครั้งหนึ่ง ณ สะพานเจาะบากง หมู่ที่ 3 ตำบลปูโยะ
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านลาแล 1,842  นายเฉลิมพันธ์ อำพล
บ้านปูโยะ 1,659  นายอาหามะ อูเซ็ง
บ้านโต๊ะเวาะ 1,611  นายไซมิ มะ
บ้านกูแบอีแก 874  นายนรวีร์ เจ๊ะเมาะ
บ้านโต๊ะแดง 193  นายสมนึก แดงดี
บ้านโคกสือแด 510  นายมะยุนุ มะเย็ง
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1แห่ง
จำนวนครู 1คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 0คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 127คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 6แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 6แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูโยะ หมู่ที่ 3 ตำบลปูโยะ 073538752
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 0คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 0คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 1คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 0คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 21,807,821.00บาท
รายรับ 66,299,255.99บาท
  หมวดภาษีอากร 16,973,383.59บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 131,688.10บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 267,552.03บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 610.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 17,000.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,715,959.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00บาท
  หมวดเงินกู้ 0.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 0.00บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 29,193,063.27บาท
รายจ่าย 34,890,743.21บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 6,263,242.00บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 21,390,342.01บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 7,237,159.20บาท