1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.สากอ
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 12
ถนน - ตำบล สากอ
อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96140
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.0074  Long : 101.8574
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.sako.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นายสุริยา สาดารา
    ตำแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ
    เบอร์ติดต่อ 0898781508
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นางสาวซูซานา เปาะเด๊ะ
    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
    เบอร์ติดต่อ 0611967585
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายอนิรุทธิ์ จารมะ นายกฯ 07/10/2559 -
นายมาฮามะคอเซ็ง สามูนิง รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายอาหามะ แมเร๊าะ รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายอนัส แมทาลง เลขานายกฯ 07/10/2559 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายมหามะ ดาโอ๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะซอบรี มิงมาแล สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายไสยดี อุทธิศักดิ์ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นางสาวปาดีละห์ จะมาจี สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอานูวา มะนอ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะปักสี บอสู สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายสาปาวี ตาเลาะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมาหามัดซูกิพลี สาแล๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายปามิง ดารอมิ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
10  นายอาแว วาโด สมาชิกสภา 07/10/2559 -
11  นายมาหามะนาเซ อาแวเล๊าะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
12  นางสาวนูรีฮาน มะสารี สมาชิกสภา 07/10/2559 -
13  นายอาแซ เจ๊ะมุ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
14  นายอิสสันต์ บินมะยูโซ๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
15  นายมาสลาน เจ๊ะมิง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
16  นายอับดุลเราะแม สามะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
17  นายรอยะ สูโร สมาชิกสภา 07/10/2559 -
18  นายซอลาหุดดิน บินมุสตอปา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
19  นายซูฟลี เบญดือเระ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
20  นายบาฮารง บินมามุ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
21  นางสาวมาสตูรา วาเด็ง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
22  นายราวี มามุ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
23  นายชารี เจ๊ะโด ประธานสภา 07/10/2559 -
24  นายฮารง มะแอ รองประธานสภา 27/04/2560 -
25  นายสุเทพ จันทรวิศรุต เลขาสภา 07/10/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 48.64ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 12แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 3สาย
จำนวนถนนลาดยาง 3สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 30สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 4สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 14แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 0แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,800ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,280ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
กรือโต๊ะ ม.4 ตำบลสากอ
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน