1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.ช้างเผือก
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 2
ถนน - ตำบล ช้างเผือก
อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96220
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6  Long : 101.57
เว็บไซต์ ไม่มี
ชื่อเว็บไซต์ -
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นายอนันต์ บานูอิดรีส
    ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
    เบอร์ติดต่อ 0895955831
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นางสาวอาอีซะห์ วามะ
    ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
    เบอร์ติดต่อ 0936701764
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายอับดุลเลาะ สือแม นายกฯ 20/10/2560 -
นายมะยาลี บาโด รองนายกฯ 20/10/2560 -
นายสุกรี ดีเร๊ะ เลขานายกฯ 20/10/2560 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายนิเซ็ง นิโย๊ะ สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายสหรัฐ สีดา สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายพล สุกสีแดง สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายมะนาวี สือแม สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายซัลมาน มาแล สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายมะยูโซ๊ะ มามะ สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายอาเซ็ง ยุเมาะมะ สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายมะเยส อาแว สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายรอสดี เจ๊ะมูดอ สมาชิกสภา 20/10/2560 -
10  นายมูฮัมมัดมัสรี ฮามิ ประธานสภา 20/10/2560 -
11  นายสามะแอ มะสาแม รองประธานสภา 20/10/2560 -
12  นายอดุลย์ ซือรี เลขาสภา 20/10/2560 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 375.38ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 7แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 30สาย
จำนวนถนนลาดยาง 13สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 15สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 10สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 30แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 2แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 25แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 3แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 32แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,754ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 18ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,737ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 213ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
น้ำตกไอร์โซ ม.5 ต.ช้างเผือก
แม่น้ำสายบุรี ม.2 ต.ช้างเผือก
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านน้ำวน 1,003  นายมาหะมะ ลาเต๊ะ
บ้านกูมุง 1,324  นายอับดุลอาซิ บอเถาะ
บ้านไอร์ซือเร๊ะ 1,280  นายสายูตี บินยะโก๊ะ
บ้านไอร์บือแต 1,218  นายมะสอเร มาสอ
บ้านไอร์โซ 1,736  นายอาซิ ยาลี
บ้านไอร์บาลอ 439  นายสมคิด เสริฐประดิษฐ์
บ้านช้างเผือก 930  นายดอเลาะ แวอาลี
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3แห่ง
จำนวนครู 4คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 1คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 2คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 138คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 1แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 1แห่ง
จำนวนลานกีฬา 5แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 2แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุมุง หมู่ที่ 2 บ้านกุมุง ตำบลช้างเผือก 073-551727
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไอร์ซือเร๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านไอร์ซือเร๊ะ ตำบลช้างเผือก 073-551728
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 1คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 0คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 0คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 1คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน คัน
6.16 เบาะลม จำนวน อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 0คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 42,151,908.00บาท
รายรับ 55,584,281.60บาท
  หมวดภาษีอากร 19,270,538.71บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 1,154.00บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 68,217.72บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 182,250.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,578,203.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00บาท
  หมวดเงินกู้ 0.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 1,705,000.00บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 10,778,918.17บาท
รายจ่าย 32,291,355.12บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 6,257,714.00บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 25,900,641.12บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 133,000.00บาท