1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.มะรือโบออก
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 359 หมู่ที่ 6
ถนน มะรือโบออก-ปิเหล็ง ตำบล มะรือโบออก
อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96130
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.25  Long : 101.88
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.maruebo-ok.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางสุชิรา เจ๊ะดือราแม
    ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
    เบอร์ติดต่อ 089-5973881
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นางสาวยุพเรศ ยอดเอียด
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    เบอร์ติดต่อ 084-7478933
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายกฯ 07/10/2559 -
นายแวฮารน แวดอเล๊าะ รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายสุนทร ศรีแก้ว รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายรอระ ซาแล๊ะ เลขานายกฯ 07/10/2559 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายอิสมาอิล เจะหะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอับดุลตอเล๊ะ คามิห์ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายสมพล นิ่มชนะสิทธิ์ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นางสาวนาบีฮา มะแซะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายวิจิตร มาแดง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายเจ๊ะสนิ ฝอยทอง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นางรอกีนา มะยูนุ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะสลาม อาบ๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นางสาวรอซีดะ หะยีอาแว สมาชิกสภา 07/10/2559 -
10  นายเจะอาซมิง มามุ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
11  นายไซมิง ปูเต๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
12  นายตือกูยูสรี เจ๊ะเลาะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
13  นายเดชา ศิริเมธากุล สมาชิกสภา 07/10/2559 -
14  นายมาน๊ะ นิแม สมาชิกสภา 07/10/2559 -
15  นายรอมลี มูยุ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
16  นางเทวี หน่อเอียด สมาชิกสภา 07/10/2559 -
17  นายสุระเดช บุญช่วย สมาชิกสภา 07/10/2559 -
18  นายอำราม สะรีบู สมาชิกสภา 07/10/2559 -
19  นายมะซากี หะมะ ประธานสภา 07/10/2559 -
20  นายฮาฟีฟ วานิ รองประธานสภา 07/10/2559 -
21  นางวิไล สุวรรณธนู เลขาสภา 07/10/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 52,586.00ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 11แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 45สาย
จำนวนถนนลาดยาง 10สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 20สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 53สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 8แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 3แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 3แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 49แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 2แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 2,092ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 371ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,538ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านมะรือโบออก 1,798  นายแวนูเซ็ง แวดอเล๊าะ
บ้านตาโง๊ะ 946  นายบือราเฮง มามุ
บ้านโต๊ะแบ 1,726  นายมะรอวี ดอฆอ
บ้านโคกสิแด 590  นายวิรุจ แสงทอง
บ้านจูโว๊ะ 460  นายอาหามะ เปาะจิ
บ้านปิเหล็งเหนือ 444  นายสิงห์ทอง เมืองพิล
บ้านปิเหล็งใต้ 1,385  นายมะลาเย็ง อาลีเยาะ
บ้านกูแบปูยู 894  นายปาซมิง ยะโกะ
บ้านปาเร๊ะรูโบ๊ะ 789  นางรอกีเยาะ เปาะจิ
10  บ้านปิเหล็งตะวันออก 242  นายสมพร จินดาราม
11  บ้านชอมอง 487  นายอาแวเย็ง สาระห์
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6แห่ง
จำนวนครู 8คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 4คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 0คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 3แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 8แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรือโบออก หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 96130 073551734
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิเหล็ง หมู่ที่ 9 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 96130 073645248
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 3คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 0คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 0คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 43,677,616.00บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท