1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประเภทองค์กร เทศบาลนคร ขนาด ใหญ่
ที่ตั้งเลขที่