1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประเภทองค์กร เทศบาลนคร ขนาด ใหญ่
ที่ตั้งเลขที่ 18 หมู่ที่ -
ถนน ภักดีอนุสรณ์ ตำบล ตลาด
อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84000
พิกัดหน่วยงาน Lat : 9.134406180633352  Long : 99.32440996170044
เว็บไซต์
ชื่อเว็บไซต์
 
(1)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกฯ 11/09/2558 -
นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกฯ 11/09/2558 -
นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกฯ 11/09/2558 -
นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกฯ 11/09/2558 -
นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกฯ 11/09/2558 -
นางขวัญดี ศรีไพโรจน์ ที่ปรึกษานายกฯ 11/09/2558 -
พล.ต.ต.ภูวดล กระแสอินทร์ ที่ปรึกษานายกฯ 11/09/2558 -
นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ เลขานายกฯ 11/09/2558 -
นายยุทธวีร์ ทองคำ เลขานายกฯ 11/09/2558 -
10  นายนิพัฒน์ ทวิชสังข์ เลขานายกฯ 11/09/2558 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายสุเมธ ประเสริฐสิรพงศ์ สมาชิกสภา 11/09/2558 -
นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา สมาชิกสภา 11/09/2558 -
นายทวีศักดิ์ ชูแก้ว สมาชิกสภา 11/09/2558 -
นายประจักษ์ หนูแกล้ว สมาชิกสภา 11/09/2558 -
นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย สมาชิกสภา 11/09/2558 -
นายวีระพงษ์ เจริญสุข สมาชิกสภา 11/09/2558 -
นายณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ สมาชิกสภา 11/09/2558 -
นายสากล เพชรมีศรี สมาชิกสภา 11/09/2558 -
นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภา 11/09/2558 -
10  นายทิวา กุฏอินทร์ สมาชิกสภา 11/09/2558 -
11  นายสำเริง ไพฑูรย์ สมาชิกสภา 11/09/2558 -
12  นายพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิกสภา 11/09/2558 -
13  นายจรวย คงท่าเรือ สมาชิกสภา 11/09/2558 -
14  นายหัสชัย เรืองนุ้ย สมาชิกสภา 11/09/2558 -
15  นายนพดล ประเสริฐ สมาชิกสภา 11/09/2558 -
16  นายแฟง สุวรรณบุตร สมาชิกสภา 11/09/2558 -
17  นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ สมาชิกสภา 11/09/2558 -
18  นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธ์ สมาชิกสภา 11/09/2558 -
19  นายไพโรจน์ อภินืเวศ สมาชิกสภา 11/09/2558 -
20  นายมนัสวี แซ่เตี้ยว สมาชิกสภา 11/09/2558 -
21  นายชัยนันท์ แก้วประชานุรักษ์ สมาชิกสภา 11/09/2558 -
22  นายอภิรักษ์ พูลมาศ สมาชิกสภา 11/09/2558 -
23  นายประเสริฐ ทับทิมทอง ประธานสภา 11/09/2558 -
24  นายสันติ นุ้ยเมือง รองประธานสภา 11/09/2558 -
25  นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ เลขาสภา 11/09/2558 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 68.97ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 46แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง สาย
จำนวนถนนลาดยาง สาย
จำนวนถนนคอนกรีต สาย
จำนวนถนนอื่นๆ สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก แห่ง
จำนวนสะพานไม้ แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 1แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
สถานธนานุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เลขที่ 201/1 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (077) 272-350
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน