1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.บ่อน้ำร้อน
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 115/5 หมู่ที่ 2
ถนน แหลมม่วง-ท่าปาบ ตำบล บ่อน้ำร้อน
อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง
รหัสไปรษณีย์ 92110
พิกัดหน่วยงาน Lat : 7.436230465474763  Long : 99.50263738632202
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.bornamron.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางธนภร แก้วรอด
    ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
    เบอร์ติดต่อ 075-292-000 ต่อ 11
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายธำรง นนทแก้ว นายกฯ 20/10/2560 -
นายเอนก ปรีชา รองนายกฯ 20/10/2560 -
นายเริงชัย หมื่นจิตร รองนายกฯ 20/10/2560 -
นายเจ่หล้า อิทธิสัน เลขานายกฯ 04/06/2562 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายสุวิทย์ ไชยภักดี สมาชิกสภา 30/04/2561 -
นายวุฒิ ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายสำราณ ใจมุ่ง สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายยาพาด สะเละ สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายโลม พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายสมบูรณ์ ศรีเรือง สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายนิคม สวนศรี สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายสมกิจ ทองนวล สมาชิกสภา 20/10/2560 -
10  นายสมบูรณ์ บินหมูด สมาชิกสภา 20/10/2560 -
11  นายสุทัศน์ ละเอียด ประธานสภา 20/10/2560 -
12  นายสุชีพ ช่วยสงคราม รองประธานสภา 08/02/2561 -
13  นายสมชัย หลีเสงี่ยม เลขาสภา 30/04/2561 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 31.19ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 9แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 23สาย
จำนวนถนนลาดยาง 14สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 23สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 1สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 7แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 1แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 1แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 12แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 14แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 3แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 2,730ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 64ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,716ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 78ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
บ่อน้ำร้อนควนแคง ม.7
น้ำตกนกยูง ม.8
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านนาบ่อ 1,004  นายเศรษพงษ์ หมาดหมัน
บ้านท่าปาบ 837  นายยุโสบ วัลแอ
บ้านเกาะจาก 629  นายธวัฒน์ ทิพย์แก้ว
บ้านท่าส้ม 949  นางสาวจริน เกลี้ยงจิตร
บ้านหัวหิน 765  นายพรเทพ เป้าทอง
บ้านสิเหร่ 2,008  นายปรีชา หมาดบากาศ
บ้านควนแคง 1,624  นายชาลี สังฆบุญญา
บ้านเคี่ยมงาม 934  นายประดับ ชูแก้ว
บ้านปากคลอง 778  นายไชยยงค์ ไชยกุล
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1แห่ง
จำนวนครู 5คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 72คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 9แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 3แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อน้ำร้อน ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 075292082
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 0คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 0คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 1คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 1คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 40,741,760.00บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท