1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.บ่อหิน
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 258 หมู่ที่ 1
ถนน รัษฎานุประดิษฐ์ ตำบล บ่อหิน
อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง
รหัสไปรษณีย์ 92150
พิกัดหน่วยงาน Lat : 7.569368206507189  Long : 99.33575570583344
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.bohin.org
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นายปัณณวิชญ์ ณรงค์
    ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
    เบอร์ติดต่อ 075291012
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นางสาวจิตลัดดา ภักดีโชติ
    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    เบอร์ติดต่อ 075291012
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย นายกฯ 20/10/2560 -
นายบุญชู อยู่คง รองนายกฯ 20/10/2560 -
นายวิชาญ ตรงบาตัง รองนายกฯ 20/10/2560 -
นายสมพรชนะ สมทรง เลขานายกฯ 20/10/2560 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายเติมศักดิ์ หมื่นจง สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายเกม รัตนตรัง สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายสิทธิชัย ป่าสูง สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายสมยศ อ๋องยิ้ว สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายเกียรติวุฒิ รำภา สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายภาคภูมิ สมันหลี สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายเส็น สันหยี สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายสุธรรม คนเที่ยง สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายสมคิด กุลวานิช สมาชิกสภา 20/10/2560 -
10  นางเอื้องคำ ครชาตรี สมาชิกสภา 20/10/2560 -
11  นายสุกิจ ทองหอม สมาชิกสภา 20/10/2560 -
12  นายอำนาจ ปูเงิน สมาชิกสภา 20/10/2560 -
13  นายอุดม ดำทั่ว สมาชิกสภา 20/10/2560 -
14  นางวัลลี เงินสี ประธานสภา 20/10/2560 -
15  นายอิสมาแอน บุญญา รองประธานสภา 20/10/2560 -
16  นายวัฒนชัย ชูเกิด เลขาสภา 20/10/2560 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 124.00ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 9แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 42สาย
จำนวนถนนลาดยาง 14สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 18สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 6สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 13แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 0สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 8แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 10แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 8แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 5แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 2,043ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 20ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,043ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
หาดหัวหิน หมู่ที่ 6 ต.บ่อหิน
เขาเจ็ดยอด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4
หาดคลองสน หมู่ที่ 2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านบ่อหิน 484  นายบุญชอบ กาฬสุวรรณ
บ้านพรุจูด 1,037  นายนิกร ทองหอม
บ้านดุหุน 1,033  นายสมบูรณ์ ตรงบาตัง
บ้านไสต้นวา 956  นายสุนทร แซ่เลี้ยว
บ้านไร่ออก 1,169  นายไพรัตน์ คงตำหนิ
บ้านหัวหิน 351  นายประดิษฐ์ ดวงดาว
บ้านใหม่ -ทุ่งโพธิ์ 777  นายธรรมรัศมิ์ คงหวาน
บ้านโต๊ะบัน 919  นายสมปอง บุญญา
บ้านปากคลอง 375  นายเกษม บุญญา
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5แห่ง
จำนวนครู 5คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 2คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 0คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 1แห่ง
จำนวนลานกีฬา 9แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 9แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลสิเกา 231/6 ถ.ตรัง-สิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง 075-291017,291063
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก บ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 075-206827
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 0คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 0คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 0คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท