1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.ยะรม
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 224/10 หมู่ที่ 1
ถนน - ตำบล ยะรม
อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95110
พิกัดหน่วยงาน Lat : 0  Long : 0
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.yarom.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นายอัยยรัฐ มะและ
    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    เบอร์ติดต่อ 073-231255
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายสมชาย ธนาวงศธร สมาชิกสภา 14/10/2559 -
นายอานิต จิตจำนงค์ สมาชิกสภา 14/10/2559 -
นายอับดุลมานะ เจ๊ะเละ สมาชิกสภา 14/10/2559 -
นายมาหะมะ ดูดิง สมาชิกสภา 14/10/2559 -
นายสุรสิทธิ์ สิทธาชีวานนท์ สมาชิกสภา 14/10/2559 -
นายบัณฑิต สิทธาชีวานนท์ สมาชิกสภา 14/10/2559 -
นายรุ่งเรือง นรารัตน์วันชัย สมาชิกสภา 14/10/2559 -
นายดอรอดะ สามัน สมาชิกสภา 14/10/2559 -
นายรุสดี มูเด็ง สมาชิกสภา 14/10/2559 -
10  นายฮำดัม บือนา สมาชิกสภา 14/10/2559 -
11  ว่าที่ร.ต.วรรณชัย กังวานธรรม สมาชิกสภา 14/10/2559 -
12  นางอภิรดี อัครภูรี สมาชิกสภา 14/10/2559 -
13  นายมังกร ซูทรัพย์เจริญ ประธานสภา 14/10/2559 -
14  นายอับดุลเลาะ การือมอ รองประธานสภา 14/10/2559 -
15  นางปัทมา อิสเฮาะ เลขาสภา 14/10/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 123.20ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 8แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 29สาย
จำนวนถนนลาดยาง 3สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 32สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 5สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 21แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 5สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 3แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 4,000ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 159ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,459ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านนาข่อย 2,714  นายวานิ ซาดา
บ้านจาเราะลอเบาะ 482  นายวิทยา เลื่องวิจิตรสกุล
บ้านยะรม 1,328  นายาการียา อาแว
บ้านจันทรัตน์ 514  นายบรรฑูล ศรีรัตน์
บ้านราโมง 1,095  นายอัมรอน ลูดิง
บ้านใหม่ 1,165  นายธีระศักดิ์ อัครภูรี
บ้านบันนังซิแน 2,035  นายอารี ซียง
บ้านบูเก๊ะดาราเซ 726  นายมูฮัมมัดกอรี กาเซ็ง
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3แห่ง
จำนวนครู 3คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 2คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 0คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 102คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 1แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 1แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
รพ.สต.บ้านยะรม หมู่ที่ 3 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 073-284158
รพ.สต.บ้านราโมง หมู่ที่ 5 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 073-287087
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 1คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 0คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 0คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 2คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 3,393,000.00บาท
รายรับ 1,161,795.00บาท
  หมวดภาษีอากร 1,045,430.00บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 5,625.00บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 110,740.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00บาท
  หมวดเงินกู้ 0.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 0.00บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 0.00บาท
รายจ่าย 4,145,651.37บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 793,153.00บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 2,278,448.37บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 1,074,050.00บาท