1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.รือเสาะ
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 17/5 หมู่ที่ 5
ถนน รือเสาะ-ศรีสาคร ตำบล รือเสาะ
อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96150
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.37  Long : 101.51
เว็บไซต์ ไม่มี
ชื่อเว็บไซต์ -
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางสุรีย์รัตน์ มะกะทุง
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
    เบอร์ติดต่อ 088 764 7494
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นายการินทร์ อีซอ
    ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
    เบอร์ติดต่อ 0896545877
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายสรยุทธ์ สะมะแอ นายกฯ 07/10/2559 -
นายรักษ์วงศ์ พรหมจันทร์ รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายมะซากี หะยีดาโอะ รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายยะยา มะมิง เลขานายกฯ 07/10/2559 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายสะรีย์ ลาเต๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายดอเล๊าะ มะเด็ง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายแวอูเซ็ง แวยูโซะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายสุการียา เจ๊ะหะมะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายหะแว มาแต สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายแวยูโซ๊ะ ดิเย๊าะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายหะแว โต๊ะรูดิง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายสุรชัย นวลจันทร์ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอูเซ็ง หะไร สมาชิกสภา 07/10/2559 -
10  นายมะกอเซ็ง สาวามะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
11  นายแวอารง สาและ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
12  นายมูฮัมหมัดดี ยูโซ๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
13  นายเลาะอาเล็ง สือรี สมาชิกสภา 07/10/2559 -
14  นายเยื้อง บกเขาแดง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
15  นายสุรชัย นวลจันทร์ ประธานสภา 07/10/2559 -
16  นายอาหะมะ สาแม ประธานสภา 07/10/2555 - 06/10/2559
17  นายภักดี นิเต็ม เลขาสภา 07/10/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 63.50ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 10แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 18สาย
จำนวนถนนลาดยาง 17สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 37สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 13แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 3แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 7แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 2แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 27แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 14แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 386ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 25ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 80ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,748ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
บึงบัวบากง ม.6 ต.รือเสาะ องรือเสาะ
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านท่าเรือ 139  นายรอหะ มะมิง
บ้านยะบะ 538  นายมามะสุกรี โต๊ะลูโบ๊ะ
บ้านนาดา 1,243  นางสาวมายีนี ดอเลาะ
บ้านรือเสาะ 1,089  นายอับดุลเล๊าะ สือรี
บ้านยาแลเบ๊าะ 1,457  นายอาลัน สะมะแอ
บ้านบากง 741  นายเทพประทาน พ้นภัย
บ้านสโลว์ 1,710  นายอิสมาแอ อุแซดอเล๊าะ
บ้านนาโอน 908  นายดือเสาะ ตะมูเซ๊ะ
บ้านบูกิ๊ตยือแร 1,078  นายหะมิ ฮาเระ
10  บ้านปราลี 646  นายอารีย์ สาและ
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3แห่ง
จำนวนครู 4คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 2คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 0คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 1แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 3แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 2แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
0 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรือเสาะ บ้านนาโอน หมู่ที่ 8 บ้านนาโอน ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 073-554-015
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรือเสาะ หมู่ที่ 9 บ้านบูกิ๊ตจือแร ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 084-963-7791,
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 0คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 0คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 2คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 1คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 2คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 31,480,000.00บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท