1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.สามัคคี
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 1
ถนน - ตำบล สามัคคี
อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96150
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.42  Long : 101.59
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.samakee.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางสาวฮัสนี ซียง
    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    เบอร์ติดต่อ 0807139756
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นางสาวรุสมี ลาโละซู
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
    เบอร์ติดต่อ 0833979167
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายอาหะมะฟารี โละมะ นายกฯ 09/01/2558 -
นายสะมะแอ ลาโละซู รองนายกฯ 09/01/2558 -
นายอับดุลฮาดี แซะเลาะ รองนายกฯ 09/01/2558 -
นายอุสมาน บาซอและ เลขานายกฯ 09/01/2558 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายอับดุลมาแซ โละมะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะกะตา เจ๊ะมิง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะรอสะ หะยียูโซ๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะยูโซ๊ะ มะยีนิ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะยูโซ๊ะ มะหิเจ๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายดารานิง ยะเต๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายนิรอสระ ปิ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอับดุลบาซิร์ มะแซ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะรอมี จมิต สมาชิกสภา 07/10/2559 -
10  นายดาแม มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
11  นายอิสมะแอ ยะมะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
12  นางสาวไสนะ มีซา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
13  นายมะสอรี ดือลีซา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
14  นายมะสือดี ประอุง รองประธานสภา 07/10/2559 -
15  นายอิสมาแอ ยะมะ เลขาสภา 07/10/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 40.68ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 9แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 10สาย
จำนวนถนนลาดยาง 5สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 34สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 12แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 12แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 3สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 3แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 1แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 8แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 310ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 895ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,205ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที ๑ บ้านปูโป 678  นายกอเซ็ง ติโย
หมู่ที ๒ บ้านมะนังปันยัง 895  นายบือราเฮง หะบาแย
หมู่ที ๓ บ้านลูโบ๊ะบูโล๊ะ 744  นายมาสือรีน แลแม
หมู่ที ๔ บ้านบาโงกือเต๊ะ 908  นายยามา ดะอี
หมู่ที ๕ บ้านละหาน 1,042  นายมูฮัมหมัด บารอวา
หมู่ที ๖ บ้านโต๊ะแนปา 733  นายซูเฟียน หะยียูโซ๊ะ
หมู่ที ๗ บ้านบลูกา 474  นายซอมารี ฮูซี
หมู่ที ๘ บ้านยาเบาะ 420  นายยูโซ๊ะ มะยีนิ
หมู่ที ๙ บ้านเจาะกือแยง 547  นายแมแย แซะเลาะ
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1แห่ง
จำนวนครู 1คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 2คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 0คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 1แห่ง
จำนวนลานกีฬา 0แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 1แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
- - -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนังปันย้ง ม. 2 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงกือเต๊ะ ม. 4 ต. สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส -
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 0คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 0คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 0คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 24,273,970.00บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท