1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.ศรีสาคร
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 5
ถนน - ตำบล ศรีสาคร
อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96210
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.15  Long : 101.48
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.sisakhon.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางสาวมัลลิษา ดอเล๊าะ
    ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
    เบอร์ติดต่อ 073-561141
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายยาคารียา เจ๊ะมามะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายฮาแว เจ๊ะวานิ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายซอรี อาแวหะมะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะลอสะดี กูโน สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะรอนิง แยนา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะรอเซ๊ะ วาเด็ง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายแวอับดุลเลาะ มะละแซ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายนายกอเดร์ โตะนอ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอับดุลการี สะแม สมาชิกสภา 07/10/2559 -
10  นายปะจู ซีมะยอ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
11  นายดอรอแม็ง วาเต๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
12  นายอัมราน นูเต๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
13  นายมะยูโซะ เจะโซะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
14  นายรูเด็ง ซากอ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
15  นายมะรอมือลี อาแว สมาชิกสภา 07/10/2559 -
16  นายสุกรีย์ มะมิง ประธานสภา 07/10/2559 -
17  นายอุสมาน ลาเต๊ะ รองประธานสภา 07/10/2559 -
18  นายสันต์ โต๊ะนากายอ เลขาสภา 07/10/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 194.47ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 9แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 21สาย
จำนวนถนนลาดยาง 7สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 25สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 3สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 11แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 3แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 3สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 4แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,850ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 682ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 77ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,013ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 520ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
น้ำตกไอร์กาแซ บ้านไอร์กาแซ ม.6 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
น้ำตกสายรุ้ง(ลาตอกาโบ๊ะ) บ้านสะกูปา ม.8 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านอีนอ 1,519  นายดือรัน เจ๊ะดอ(ผู้ใหญ่บ้าน)
บ้านไอร์แยง 1,361  นายมะยูโซ๊ะ สาอะ(กำนัน)
บ้านปาหนัน 850  นายมะยูโซะ ดาโละ(ผู้ใหญ่บ้าน)
บ้านไอร์ตืองอ 1,479  นายรอเซะ มะมิง(ผู้ใหญ่บ้าน)
บ้านไอร์กาแซ 1,031  นายมูฮำหมัด ปีแนบาโง(ผู้ใหญ่บ้าน)
บ้านไอร์จูโจ๊ะ 1,322  นายสะมะแอ กูโน(ผู้ใหญ่บ้าน)
บ้านสะกูปา 973  นายตูแวโซ๊ะ ตูแวปูเตะ(ผู้ใหญ่บ้าน)
บ้านไอร์บลือแก 738  นายอาลียะ วาเลาะ(ผู้ใหญ่บ้าน)
บ้านกำปงบารู 688  นายเปาซี สาและ(ผู้ใหญ่บ้าน)
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6แห่ง
จำนวนครู 7คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 5คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 196คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 4แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 1แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลศรีสาคร 4060 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 0-7356-1034
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(บ้านไอร์แยง) บ้านไอร์แยง ม.3 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 0
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 4คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 0คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 49,321,992.00บาท
รายรับ 30,924,287.78บาท
  หมวดภาษีอากร 877,227.95บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 164.00บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,000.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 3,548,504.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 6,736,211.00บาท
  หมวดเงินกู้ 0.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 0.00บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 19,761,180.83บาท
รายจ่าย 4,858,602.02บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 1,221,203.00บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 3,637,399.02บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 0.00บาท