1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.ศรีสาคร
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 5
ถนน - ตำบล ศรีสาคร
อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96210
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.15  Long : 101.48
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.sisakhon.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางสาวมัลลิษา ดอเล๊าะ
    ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
    เบอร์ติดต่อ 073-561141
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายยาคารียา เจ๊ะมามะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอุสมาน ลาเต๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายซอรี อาแวหะมะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะลอสะดี กูโน สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายฮาแว เจ๊ะวานิ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะรอนิง แยนา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะรอเซ๊ะ วาเด็ง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายแวอับดุลเลาะ มะละแซ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายนายกอเดร์ โตะนอ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
10  นายอับดุลการี สะแม สมาชิกสภา 07/10/2559 -
11  นายปะจู ซีมะยอ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
12  นายดอรอแม็ง วาเต๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
13  นายอัมราน นูเต๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
14  นายมะยูโซะ เจะโซะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
15  นายรูเด็ง ซากอ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
16  นายมะรอมือลี อาแว สมาชิกสภา 07/10/2559 -
17  นายสุกรีย์ มะมิง ประธานสภา 07/10/2559 -
18  นายมูฮำหมัดซอบรี ยูโซะ รองประธานสภา 07/10/2559 -
19  นายสันต์ โต๊ะนากายอ เลขาสภา 07/10/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 194.47ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 9แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 21สาย
จำนวนถนนลาดยาง 7สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 25สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 3สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 11แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 3แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 3สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 4แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,850ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 682ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 77ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,013ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 520ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ