1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลปาเสมัส
ประเภทองค์กร เทศบาลตำบล ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 128/5 หมู่ที่ 7
ถนน เอเชีย 18 ตำบล ปาเสมัส
อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96120
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.05  Long : 101.97
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.pasemat.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางสาวณปภัช ขีปนานนท์
    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    เบอร์ติดต่อ 0816792828
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายวาฮะ เจ๊ะสาและ สมาชิกสภา 25/11/2559 -
นายเจ๊ะมะ ดอเลาะ สมาชิกสภา 25/11/2559 -
นายยะปา อาหลี สมาชิกสภา 25/11/2559 -
นายรีดูวัน ลาเตะ สมาชิกสภา 25/11/2559 -
นายมะสะแลแม สาเหาะ สมาชิกสภา 25/11/2559 -
นายทรงศักดิ์ บินมะเย็ง สมาชิกสภา 25/11/2559 -
นายบาฮาเรน ยูโซะ สมาชิกสภา 25/11/2559 -
นางวิยะรัตน์ จุ้ยนุ่ม สมาชิกสภา 25/11/2559 -
นายมะรอเสะ หะยีดาโอ๊ะ สมาชิกสภา 25/11/2559 -
10  นายคณิต ประเสริฐดำ ประธานสภา 25/11/2559 -
11  นายวีระพล สุวรรณคีรี รองประธานสภา 25/11/2559 -
12  นายสมชาย สนิ เลขาสภา 25/11/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 38.19ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 8แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 47สาย
จำนวนถนนลาดยาง 7สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 156สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 26สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 2แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 5แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 1แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 3แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 4แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 4,720ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 1,255ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 99ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 5,948ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านซรายอ 3,189  นายสุทา เทพทอง
บ้านตือระ 2,175  นายนาซูฮา หะยีอาแว
บ้านกวาลอซีรา 1,449  นายณรงค์ อาแวสือแม
บ้านมือบา 1,892  นายมาฮาโซ มือเยาะ
บ้านน้ำตก 4,692  นายมะรอดี บินสะมะแอ
บ้านซรายอนอก 3,575  นายซัมรี โต๊ะเจ
บ้านกวาลอซีราออก 1,567  นายยูโซ๊ะ บินลีตี
บ้านลูโบ๊ะซามา 1,543  นายมาหะมะ บินอาแวดอเลาะ
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4แห่ง
จำนวนครู 13คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 9คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 194คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 4แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 0แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาเสมัสบ้านกวาลอซีรา ตั้งหมู่ที่ 7 073-646564
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาเสมัส ตั้งหมู่ที่ 4 073-646563
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 14คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 2คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 1คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 1คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 1คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 1ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 3คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 37,578,294.00บาท
รายรับ 131,843,547.76บาท
  หมวดภาษีอากร 7,107,420.79บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม 39,809.00บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,413.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 672,500.00บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00บาท
  หมวดเงินกู้ 0.00บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ 0.00บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม 124,015,404.97บาท
รายจ่าย 4,835,396.13บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 1,306,425.60บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ 3,430,470.53บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 98,500.00บาท