1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร เทศบาลตำบลปะลุรู
ประเภทองค์กร เทศบาลตำบล ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 71 หมู่ที่ 1
ถนน ฉัตรวาริน ตำบล ปะลุรู
อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96140
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.07  Long : 101.91
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.palurucity.com
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางพัชวิรินทร์ ชุ่มเพี้ยน
    ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
    เบอร์ติดต่อ 073651346
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นายฮัสบูเลาะ หะยีอุสมัน
    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    เบอร์ติดต่อ 073651346
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายเฟาซี อุตรสินธุ์ นายกฯ 23/06/2559 -
นายมานิตร อุตรสินธุ์ รองนายกฯ 23/06/2559 -
นายประสิทธิ์ มีแก้ว รองนายกฯ 23/06/2559 -
นายหะมะ เจ๊ะเงาะ ที่ปรึกษานายกฯ 23/06/2559 -
นายเชิดชัย นีรนาถภูวดล เลขานายกฯ 23/06/2559 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายอุทัยรัตน์ รัตตาการ สมาชิกสภา 23/06/2559 -
นายสุริยันต์ พงศ์มานะวุฒิ สมาชิกสภา 23/06/2559 -
ร้อยตรีนิกร สวีวงศ์ สมาชิกสภา 23/06/2559 -
นายดอรอแม หะมะ สมาชิกสภา 23/06/2559 -
นายอลงกรณ์ ภูริกานต์ สมาชิกสภา 23/06/2559 -
นายอัมรัญร์ สะมะแอ สมาชิกสภา 23/06/2559 -
นายกฤษฎา นฤชิต สมาชิกสภา 23/06/2559 -
นายพรศักดิ์ นฤชิต สมาชิกสภา 23/06/2559 -
นายวิกรม ธนสมบัติมงคล ประธานสภา 23/06/2559 -
10  นายอารี สะมะแอ รองประธานสภา 23/06/2559 -
11  นางณัฐกันย์ ศรีสุวรรณ เลขาสภา 01/03/2560 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 6.29ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 8แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 5สาย
จำนวนถนนลาดยาง 64สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 41สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 3สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 4แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 2แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 0สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 3แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,673ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 262ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,935ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 1แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
0 0 0
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
ไม่ปรากฎแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล เทศบาลตำบลปะลุรู
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ตลาดบน 420  นางสุภาภรณ์ พุทธชาติกุล
โคกตา 1,106  นายมูฮำหมัด สะตอปา
ต้นไม้สูง 1,008  นายอาระยิ สมานธรรมกุล
โคกปริเม็ง 850  นางอาสนา ไชยสนธิ์
ตลาดล่าง 849  นางอัสนะห์ บินสอาด
พัฒนาการ 954  นางนูรยาฮัน อับดุลรอมัน
กำปงบารู 918  นายมาหามะสาบรี มะดาโอ๊ะ
ประชาสามัคคี 810  นางฮายาตี สารีฟ
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2แห่ง
จำนวนครู 3คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 5คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 107คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 3แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 1แห่ง
จำนวนลานกีฬา 4แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 2แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลสุไหงปาดี ถนนจารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 073-651169
สาธารณสุขอำเภอสุไหงปา ถนนฉัตรวาริน ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 073-651164
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 16คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 2คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 4คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 3คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 2คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 1คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 1คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 1คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 3คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 57,764,017.00บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท