1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.สุไหงปาดี
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 6
ถนน - ตำบล สุไหงปาดี
อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96140
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.16  Long : 101.93
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.sungaipadee.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นางสาวสุพรรณี ตูเล๊ะ
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
    เบอร์ติดต่อ 089-879-6627
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นางสาวนราพร เสริมรัมย์
    ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
    เบอร์ติดต่อ 089-973-7317
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายเพียร มะโนภักดิ์ นายกฯ 07/10/2559 -
นายวิเชียร รัตนบุญโน รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายสุธรรม แก้วสุกใส รองนายกฯ 07/10/2559 -
นางสาวโรสนานี พรมมูล เลขานายกฯ 07/10/2559 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายประวิท พิเศษ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นางสิริพร ลพมรกต สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายรักษ์ศักดิ์ สุพงศ์ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นางสาวน้อยอนงค์ จันทร์ประภา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นางสุภาพ ทองเลิศ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายวินัย บุตรมาตา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายกฤตภาส ทองรมย์ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นางอำนวย สมัครกิจ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายนุ้ย รักชน สมาชิกสภา 07/10/2559 -
10  นางลมัย สกุลแก้ว สมาชิกสภา 07/10/2559 -
11  นายมะลีเป็ง อาลี สมาชิกสภา 07/10/2559 -
12  นายอาแซ บินอุเซง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
13  นายมะดาโอะ มาหะมะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
14  นางมยุรี จันแดง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
15  นายกลิ่น แสงหิรัญ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
16  นายทวีชัย ไมตรีจิตต์ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
17  นายมาหะมะปาสูรี ดึนเล๊าะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
18  นายสนัท ไชยแสงศรี สมาชิกสภา 07/10/2559 -
19  นายไสว ดำมิตร สมาชิกสภา 07/10/2559 -
20  นายทิวา แก้วอำไพ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
21  นายสุชาติ พรมมูล ประธานสภา 07/10/2559 -
22  นายอับดุลรอโอ๊ะ บินสาเละ รองประธานสภา 07/10/2559 -
23  นายสิทธิพงษ์ จันทร์แก้ว เลขาสภา 07/10/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 172.65ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 12แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 2สาย
จำนวนถนนลาดยาง 9สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 43สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 6สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 20แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 0สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 20แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 3แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 12แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 5แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 2,159แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 73ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 2,651ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,724ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
สวนรวมไม้พันธุ์ไม้ป่า ม.3บ้านใหม่ ต.สุไหงปาดี
อ่างเก็บน้ำโคกยาง ม.6 บ้านควน ต.สุไหงปาดี
วัดประชุมชลธารา ม.6 บ้านควน ต.สุไหงปาดี
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านไอกูบู 964  นายซูลกิฟลี บินสาและ
บ้านแซะ 607  นายอ่อน อ่วมทอง
บ้านใหม่ 997  นายวิชิต ตรงนิตย์
บ้านเจาะกด 685  นายธนาธิป พรหมชื่น
บ้านตาเซะเหนือ 967  นายบือราเฮง ยูโซ๊ะ
บ้านควน 765  นายสุนิพล คงทอง
บ้านปิเหล็ง 447  นายอานูวา กาเซ็ง
บ้านป่าหวาย 326  นายวิโรจน์ แก้วเมฆ
บ้านตลิ่งสูง 1,109  นายมะกอรี มะมิง
10  บ้านป่าเย 95  นายเฉลิม จันทร์เพ็ญ
11  บ้านท่า 423  นายไพโรจน์ เภาประดิษฐ์
12  บ้านใหญ่ 701  นายณรงค์ศักดิ์ เมฆรัตน์
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5แห่ง
จำนวนครู 4คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 3คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 134คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 3แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 1แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสุไหงปาดี หมู่ 6 บ้านควน 073-653094
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านใหม่ หมู่ 3 บ้านใหม่ 0
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 0คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 0คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 0คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 1คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 29,225,530.00บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท