1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.สากอ
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 12
ถนน - ตำบล สากอ
อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96140
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.0074  Long : 101.8574
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.sako.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นายสุริยา สาดารา
    ตำแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ
    เบอร์ติดต่อ 0898781508
 
(2)ชื่อผู้บันทึก ซูซานา เปาะเดะ
    ตำแหน่ง ทั่วไป
    เบอร์ติดต่อ 0611967585
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายอนิรุทธิ์ จารมะ นายกฯ 07/10/2559 -
นายมาฮามะคอเซ็ง สามูนิง รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายอาหามะ แมเร๊าะ รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายอนัส แมทาลง เลขานายกฯ 07/10/2559 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายมหามะ ดาโอ๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะซอบรี มิงมาแล สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายไสยดี อุทธิศักดิ์ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นางสาวปาดีละห์ จะมาจี สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอานูวา มะนอ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะปักสี บอสู สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายสาปาวี ตาเลาะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายปามิง ดารอมิ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอาแว วาโด สมาชิกสภา 07/10/2559 -
10  นายมาหามะนาเซ อาแวเล๊าะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
11  นางสาวนูรีฮาน มะสารี สมาชิกสภา 07/10/2559 -
12  นายอาแซ เจ๊ะมุ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
13  นายอิสสันต์ บินมะยูโซ๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
14  นายมาสลาน เจ๊ะมิง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
15  นายอับดุลเราะแม สามะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
16  นายรอยะ สูโร สมาชิกสภา 07/10/2559 -
17  นายซอลาหุดดิน บินมุสตอปา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
18  นายบาฮารง บินมามุ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
19  นางสาวมาสตูรา วาเด็ง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
20  นายราวี มามุ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
21  นายชารี เจ๊ะโด ประธานสภา 07/10/2559 -
22  นายฮารง มะแอ รองประธานสภา 27/04/2560 -
23  นายสุเทพ จันทรวิศรุต เลขาสภา 07/10/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 48.64ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 12แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 3สาย
จำนวนถนนลาดยาง 3สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 30สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 4สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 14แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 0แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 0แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,800ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,280ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 0ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
กรือโต๊ะ ม.4 ตำบลสากอ
บานอ ม.3 บ้านบาโงมาแย ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
ตลาดน้ำฝายสากอ ม.10 บ้านตันหยง ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านตือระ 1,146  นายไพโรจน์ เหสามี
บ้านบอเกาะ 915  นายสอแล๊ะ อับดุลรอนิง
บ้านบาโงมาแย 1,007  นายอามีเด็ง สายอตูลง
บ้านสากอ 1,309  นายสัญชัย เหสามี
บ้านลาโล๊ะ 1,221  นายอับดุลปาริ อีซอ
บ้านกลูบี 1,070  นายอับดุลอีซำ บินหามะ
บ้านสือแด 1,086  นายไบฮากี แมทาลง
บ้านยะลูตง 480  นายมากะตา ยาโม
บ้านจือแร 626  นายมาหะมะซอรี จะมาจี
10  บ้านตันหยง 1,050  นายอานูวา บินดือเล๊าะ
11  บ้านบาโงยือริง 369  นายมะเซากี อาแวสนิ
12  บ้านสรายอ 783  นายมะรอนิง มาหามะ
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3แห่ง
จำนวนครู 6คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 3คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 190คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 0แห่ง
จำนวนลานกีฬา 6แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 7แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
รพ.สต.สากอ ม.4 บ้านสากอ -
รพ.สต.กลูบี ม.6 บ้านกลูบี 0831949490
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 12คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 2คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 0คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 1คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 1คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน คัน
6.16 เบาะลม จำนวน อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 2คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 8,850,000.00บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท