1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.จะแนะ
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 3
ถนน คุซงญูอ-จะแนะ ตำบล จะแนะ
อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96220
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.08  Long : 101.69
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.obtchanae.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก น.ส.อารีนิง บาโด
    ตำแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ
    เบอร์ติดต่อ 0937325058
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นายอิเรศ ซาหีมซา
    ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
    เบอร์ติดต่อ 073543520
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายมะสาอุดี บาโด นายกฯ 07/10/2559 -
นายอับดุลมาน๊ะ บาโด รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายอัยยุบ สาแม รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายสมาแอ อาแวบือซา เลขานายกฯ 07/10/2559 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายมะรอนิง เจ๊ะปูเต๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายซุลกิฟลี เจ๊ะแต สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายแวอาแซ ตาเฮ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะวี อูเปาะหะยี สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายรอฮิง ดาวอ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายยาลี เจ๊ะแก สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะยากี สนิ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะยากี มามะยามุง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายอาลียะห์ อาแซ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
10  นายซารีมี อาแวเล๊าะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
11  นายนูซีห์ สามะอาลี สมาชิกสภา 07/10/2559 -
12  นายอิลยาสะ หะยีสาแล๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
13  นายมะยุ เจ๊ะโซ๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
14  นายอาหามะ มะเก สมาชิกสภา 07/10/2559 -
15  นายอิบรอฮิม อาแวบือซา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
16  นายซุลกิฟลี เจ๊ะแต ประธานสภา 07/10/2559 -
17  นายเจษฎา อาแซ รองประธานสภา 07/10/2559 -
18  นายแวอาลี เด่นดารา เลขาสภา 07/10/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 90.00ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 10แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 12สาย
จำนวนถนนลาดยาง 9สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 17สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 30แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 0แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 1แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 10แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 3สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 8แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 1แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 25แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 1,000แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 3,138ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 0ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำ