<
1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.ช้างเผือก
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ - หมู่ที่ 2
ถนน - ตำบล ช้างเผือก
อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96220
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6  Long : 101.57
เว็บไซต์ ไม่มี
ชื่อเว็บไซต์ -
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นายอวยชัย แซ่จุง
    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    เบอร์ติดต่อ 0873922345
 
(2)ชื่อผู้บันทึก นางสาวอาอีซะห์ วามะ
    ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
    เบอร์ติดต่อ 0636529771
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายอับดุลเลาะ สือแม นายกฯ 20/10/2560 -
นายมะยาลี บาโด รองนายกฯ 20/10/2560 -
นายสุกรี ดีเร๊ะ เลขานายกฯ 20/10/2560 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายนิเซ็ง นิโย๊ะ สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายสหรัฐ สีดา สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายพล สุกสีแดง สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายซัลมาน มาแล สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายมะยูโซ๊ะ มามะ สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายรอสดี เจ๊ะมูดอ สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายอาเซ็ง ยุเมาะมะ สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายมะเยส อาแว สมาชิกสภา 20/10/2560 -
นายมูฮัมมัดมัสรี ฮามิ ประธานสภา 20/10/2560 -
10  นายสามะแอ มะสาแม รองประธานสภา 20/10/2560 -
11  นายอดุลย์ ซือรี เลขาสภา 20/10/2560 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 375.38ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 7แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 14สาย
จำนวนถนนลาดยาง 13สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 22สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 30แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 1แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 2แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 25แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 0แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 3แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 32แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,754ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 18ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,737ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 213ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
น้ำตกไอร์โซ ม.5 ต.ช้างเผือก
แม่น้ำสายบุรี ม.2 ต.ช้างเผือก
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านน้ำวน 1,003  นายมาหะมะ ลาเต๊ะ
บ้านกูมุง 1,324  นายอับดุลอาซิ บอเถาะ
บ้านไอร์ซือเร๊ะ 1,280  นายสายูตี บินยะโก๊ะ
บ้านไอร์บือแต 1,218  นายมะสอเร มาสอ
บ้านไอร์โซ 1,736  นายอาซิ ยาลี
บ้านไอร์บาลอ 439  นายสมคิด เสริฐประดิษฐ์
บ้านช้างเผือก 930  นายรุสลี เต๊ะ
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3