1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.จวบ
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่ 0 หมู่ที่ 2
ถนน ยานิง - เจาะไอร้อง ตำบล จวบ
อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96130
พิกัดหน่วยงาน Lat : 6.25  Long : 101.81
เว็บไซต์ มี
ชื่อเว็บไซต์ www.juab.go.th
 
(1)ชื่อผู้บันทึก นายมะยากี ดอแม
    ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจวบ
    เบอร์ติดต่อ 073-544642
 
(2)ชื่อผู้บันทึก
    ตำแหน่ง
    เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายมหามะยูฮารี ลาเต๊ะนีอริง นายกฯ 07/10/2559 -
นายอำรี แมเราะ รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายเจ๊ะรอนิง สาและ รองนายกฯ 07/10/2559 -
นายมูฮำมะฟิกรี บินสะแอเต๊ะ เลขานายกฯ 01/12/2560 -
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลำดับที่ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายการิยา บือราเฮง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมาหะมะ นิเกาะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายแวบือราเฮ็ง แวยามา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมูฮามัดนาสรี อาแว สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายแวอับดุลรอแม กูเวกามา สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายสะแลแม ดือเร๊ะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายสุรเดช เจ๊ะบือราเฮง สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายมะยูโซะ สามะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
นายเจ๊ะฮามิ หะยีมะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
10  นายอับดุลมานัด สะรีสาเมาะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
11  นายมะนาเซ เจะหมิ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
12  นายอารือมัน เวาะงอย สมาชิกสภา 07/10/2559 -
13  นายรอยาลี ปูเตะ สมาชิกสภา 07/10/2559 -
14  นายสมาน ดะแซ ประธานสภา 07/10/2559 -
15  นายมะรอยี ลาเต๊ะ รองประธานสภา 07/10/2559 -
16  นายมะยากี ดอแม เลขาสภา 07/10/2559 -
1.2 สภาพทั่วไป
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 36.69ต.ร.กม.
จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล) 8แห่ง
2.1 การคมนาคม / การจราจร
2.1.1 ถนน
จำนวนถนนลูกรัง 8สาย
จำนวนถนนลาดยาง 6สาย
จำนวนถนนคอนกรีต 40สาย
จำนวนถนนอื่นๆ 0สาย
2.1.2 สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต 10แห่ง
จำนวนสะพานเหล็ก 1แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 0แห่ง
จำนวนสะพานอื่นๆ 1แห่ง
2.1.3 แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน 2สาย
จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 10แห่ง/สาย
จำนวนคลองชลประทาน 1แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 20แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน 0แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 7แห่ง
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน 0แห่ง
2.2 การประปา
จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 964ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 1,786ครัวเรือน
2.3 ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 100ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,740ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 13ครัวเรือน
3.1 สถานธนานุบาล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด 0แห่ง
ลำดับชื่อสถานธนานุบาลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
3.2 โรงฆ่าสัตว์
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ 0แห่ง
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 0แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ลำดับชื่อแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ตั้งรูป1รูป2
น้ำตกเจาะไอร้อง ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
ชุมชนนวัตวิถี ม.5 บ้านโคก ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
4.1 ข้อมูลชุมชน
ลำดับชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเจาะไอร้อง 2,632  นายอดินันท์ บินมุมิน
บ้านยานิง 2,564  นายนิจิ นิเยะ
บ้านกือรง 870  นายกาซือรี เปาะมา
บ้านศาลา 816  นายแวยูโซะ สาแม
บ้านโคก 2,184  นายอาณุ ฮะ
บ้านบาโงดุดุง 940  นายอานูวา สุหลง
บ้านลูโบ๊ะเยาะ 1,166  นายแวดาโอ๊ะ บีรู
บ้านไอปาแย 499  นายสมาน ปะเงาะห์
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
ผู้พิการ คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ คน
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท. 0แห่ง
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท. 0คน
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4แห่ง
จำนวนครู 4คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) 0คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 4คน
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 146คน
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ 1แห่ง
จำนวนห้องสมุดประชาชน 1แห่ง
จำนวนลานกีฬา 3แห่ง
จำนวนสนามกีฬา 2แห่ง
5.1 สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลเจาะไอร้อง หมู่ที่ 1 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง 0-7354-4073
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
0 0 0
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 0คน
6.2 รถดับเพลิง จำนวน 0คัน
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1คัน
    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 0คัน
6.4 รถกระเช้า จำนวน 1คัน
6.5 รถบันได จำนวน 0คัน
6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 0ลำ
6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
6.8 รถกู้ภัย จำนวน 1คัน
6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 0คัน
6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)
    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน 2เครื่อง
        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน 0เครื่อง
        - แยกเป็นพญานาค จำนวน 2เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน 0เครื่อง
6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน 0คัน
6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน 0คัน
6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 0คัน
6.14 รถหอน้ำ จำนวน 0คัน
6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน 0คัน
6.16 เบาะลม จำนวน 0อัน
6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน 0ลำ
ส่วนที่ 7: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0แห่ง
ปริมาณน้ำเสีย 0ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ 0ลบ.ม./วัน
รถยนต์เก็บขยะ จำนวน 1คัน
ส่วนที่ 8: ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 36,138,966.00บาท
รายรับ บาท
  หมวดภาษีอากร บาท
  หมวดค่าธรรมเนียม บาท
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท
  หมวดเงินกู้ บาท
  หมวดรายรับอื่นๆ บาท
  หมวดบัญชีเงินสะสม บาท
รายจ่าย บาท
  หมวดรายจ่ายงบกลาง บาท
  หมวดรายจ่ายประจำ บาท
  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน บาท