1.1 ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร อบต.มะรือโบออก
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง
ที่ตั้งเลขที่