ทั้งหมด

  ปีงบประมาณ จำนวน อปท.  
ทั้งหมด อปท.ยังไม่รับรองข้อมูล ผ่านการรับรองจากอปท.
รอการรับรองระดับจังหวัด
ผ่านการรับรองจากอปท.
และระดับจังหวัด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
 1  2555