องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลคลองด่าน วัดสร่างโศก (วัดมอญ)
เทศบาลตำบลคลองด่าน วัดสว่างอารมณ์
เทศบาลตำบลคลองด่าน วัดมงคลโคธาวาส (วัดหลวงพ่อปาน)
เทศบาลตำบลคลองด่าน วัดเจริญวราราม (วัดน้อย)
เทศบาลตำบลคลองสวน ตลาดคลองสวน 100 ปี
อบต.คลองด่าน ชายทะเลสีล้ง
อบต.คลองนิยมยาตรา วัดนิยมยาตรา
อบต.บางบ่อ ตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต
อบต.บางเพรียง วัดลาดหวาย
อบต.บางเพรียง มัสยิด มะซอตุ๊ดดีนียะห์
อบต.บางเพรียง วัดบางเพรียง
อบต.บางเพรียง วัดโคธาราม